Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo poslovnih daril v obliki darilnih paketov

06.06.2024 16:30:16
Tajništvo
Vabimo vas k oddaji ponudbe za dobavo poslovnih daril v obliki darilnih paketov medu
 
Bistvene zahteve naročnika:
Ponudnik mora zagotoviti:
 • - v letu 2024, do 20. 8. 2024 3.000 (tri tisoč) 212 ml kozarcev medu slovenskega porekla visoke kakovosti (iz shem kakovosti: SMGO ali Kočevski gozdni med ali Kraški med ali ekološki), ki bodo ustrezno deklarirani;
 • - v letu 2025, najkasneje do 20. 8. 2025 3.000 (tri tisoč) 212 ml kozarcev medu slovenskega porekla visoke kakovosti (iz shem kakovosti: SMGO ali Kočevski gozdni med ali Kraški med ali ekološki), ki bodo ustrezno deklarirani;
 • - 6.000 darilnih papirnatih vrečk znamčenih z barvnim logotipom podjetja, ki bo izbranemu ponudniku znan ob podpisu pogodbe, v katere bo vložil posamezne kozarce medu slovenskega porekla;
 • - da bo med polnjen v kozarcih za med slovenskih čebelarjev;
 • - da bo jamčil, da je med pridelan in polnjen v skladu s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu;
 • - da so kozarci medu opremljeni z deklaracijo, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in prelepkami;
 • - vzorec medu posamezne serije posredoval na ČZS;
 • - deklaracijo na kozarcih, material in oblikovanje darilne vrečke poslal v predhodno potrditev na ČZS;
 • - celotno pošiljko najkasneje do 20. avgusta posameznega leta (2024 in 2025) dostavil v Ljubljano, po predhodnem dogovoru s ČZS.
 
ČZS se zavezuje, da bo:
 • -  zagotovil ustrezno grafično datoteko z barvnim logotipom podjetja, ki jo bo izbrani ponudnik uporabil izključno za namene predmeta te pogodbe;
 • -  v najkrajšem možnem času potrdil material in oblikovanje darilne vrečke;
 • -  z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 
Ponudba: Ponudnik mora ponuditi ceno na enoto ene znamčene darilne papirnate vrečke z opremljenim in napolnjenim kozarcem medu. Ponudbena cena (v EUR, DDV mora biti zajet v ceni - v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!, če je ponudnik zavezanec za DDV) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne cene fco. Ljubljana.
 
Rok plačila: 30 dni po opravljeni storitvi in izstavljenem računu z dobavnico.
 
Merilo izbora: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo izbor izbranega ponudnika (ob prisotnosti ponudnikov) izveden z žrebom.
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV (če je zavezanec za DDV).
 
Ponudbo ponudnik podpiše in žigosa (če posluje z žigom) ter pošlje najkasneje do 14. 06. 2024 (poštni žig) po navadni pošti na Čebelarsko zvezo Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica, oz. prinese v pisarno Čebelarske zveze Slovenije najkasneje do 14. 06. 2024 do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: »Zbiranje ponudb za dobavo medu – NE ODPIRAJ«.
 
Dodatne informacije prejmete na telefonski številki 040 436 514.
 
Odločitev o izbiri bo znana najkasneje 20. 06. 2024. Razpisovalec si dovoli, da ne izbere nobenega ponudnika, v kolikor bo ponudba višja, kot ima razpisovalec razpoložljiva sredstva.