OSNOVNA ODBIRA IN MENJAVA ČEBELJIH MATIC - POROČILO ZA LETO 2023

13.09.2023 9:39:21
Tajništvo
Čebelarska zveza Slovenije je v letu 2023 izvajala poditervencijo Osnovna obira in menjava čebeljih matic. Poditervencijo smo izvajali v okviru strateškega načrta skupne
kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, 17/23) za leto 2023, na podlagi pogodbe št.: 2330-23-111049 z dne 20. 6. 2023 med MKGP in ČZS. 

Cilj podintervencije osnovna odbira in menjava matic je izboljšanje rastnih lastnosti kranjske čebele in omejitev širjenja drugih podvrst čebel na območju Republike Slovenije. Dolgoročen cilj bo dosežen, če bomo čebelarjem uspeli predstaviti prednosti kranjske čebele in če jih bomo poleg tega tudi usposobili prepoznavati čebele križance. V okviru krepa smo si zadali dva cilja:

- Menjavo matic opraviti pri več kot 300 čebelarjih v letu 2023
- Zamenjati matice v najmanj 1400 čebeljih družinah v letu 2023

Ukrep smo izvedli v sodelovanju s terenskimi svetovalci JSSČ, ki so med čebelarji pregledovali stanje čistosti kranjske čebele. Svetovalci so v primeru, da so v določenih panjih pri čebelarjih ugotovili več kot 2 odstotka čebel križancev, čebel z rumenimi obročki na zadku, čebelarjem svetovali zamenjavo matic v okviru ukrepa. Na drugi strani smo sodelovali z vzrejevalci čebeljih matic, ki so v preteklem letu opravili direktno testiranje matic in so nam za namen izvedbe ukrepa ponudili v odkup 200 gospodarskih matic.
 
V mesecu juniju in juliju smo izvedli zamenjavo matic pri 429 čebelarjih, pri katerih so terenski svetovalci ugotovili več kot 2 % čebel križancev in ki so ob tem izrazili pripravljenost za sodelovanje v ukrepu. Skupno smo zamenjali načrtovanih 1385 matic po vsej Sloveniji, kar je bil tudi cilj ukrepa. Ob menjavi so terenski svetovalci čebelarje informirali o pomenu ohranjanja kranjske čebele in o morfoloških znakih, po katerih se kranjska čebela razlikuje od italijanske in buckfast čebele. V okviru nadzora čebelarjev smo ugotovili, da so čebelarji s prejetimi maticami večinoma zadovoljni in da zamenjane matice v družinah večinoma že lepo zalegajo.

Po opravljeni menjavi smo opravili še nenapovedane obiske čebelarjev, ki so prejeli matice za menjavo. Ugotavljali smo sprejem matic in zadovoljstvo čebelarjev s prejetimi maticami. Preglede smo opravili pri 24 čebelarjih. Na podlagi opravljenih pregledov ugotavljamo, da so čebelarji v glavnem z menjavo zadovoljni in da nove matice v večini primerov primerno izlegajo jajčeca v družinah.

V letu 2023 smo ukrep izpeljali po zastavljenih ciljih. V ukrep smo vključili 429 čebelarjev, pri katerih smo zamenjali 1385 matic. Zaradi tega ocenjujemo, da je bil ukrep menjave čebeljih matic v letu 2023 uspešen. Ukrep je bil pri glavnini čebelarjev, ki so sodelovali v programu dobro sprejet. Terenski svetovalci so v okviru ukrepa pri čebelarjih utrdili razločevanje delavk kranjske čebele od križancev, kar bo pripomoglo k njihovem boljšem svetovanju čebelarjem v prihodnje. Predvidevamo, da bodo rezultati menjave ponovno vidni tudi na območju Koroške. Čebelarje smo v okviru ukrepa informirali o morfoloških znakih, značilnih za kranjsko čebelo in o nujnosti lastne vzreje matic.


Podrobnosti ukrepa so dostopni v prilogi objave.


Mojca Pibernik,
svetovalka za ekonomiko,
vodja projekta