Objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mlad

24.08.2023 14:42:15
Ekonomika
V petek, 18. 8., je bil objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023. Oddaja vlog bo možna med 29. 8. in 21. 9. 2023. Za pridobitev podpore je potrebno izpolnjevanje pogojev v skladu z Uredbo o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (v nadaljevanju Uredba). Razpis je zaprtega tipa, kar pomeni, da se vloge obravnavajo istočasno.

Upravičenci za podporo so mladi kmetje, tudi čebelarji, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva (KMG MID) kot fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali družba z omejeno odgovornostjo. 

Pogoj za kandidiranje na razpisu je tudi, da morajo biti upravičenci na dan oddaje vloge stari med 18 do vključno 40 let in imeti ustrezno poklicno usposobljenost ter ustrezno znanje in spretnosti. Pod ustrezno poklicno usposobljenost spada vsaj nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, med katere spada tudi NPK čebelar/čebelarka in apiterapevt/apiterapevtka. Kot ustrezno znanje in spretnosti se šteje vključenost v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali članstvo na kmetiji v skupnem trajanju najmanj tri leta pred vložitvijo vloge na javni razpis ali opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, katerega nosilec ni vlagatelj z izjavo nosilca tega kmetijskega gospodarstva, ali opravljanje kmetijske dejavnosti z izjavo prenosnika, da je vlagatelj pridobil izkušnje.

Prenos kmetijskega gospodarstva mora biti izveden tako, da vlagatelj postane lastnik nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, z nakupom, prenosom podjetja ali z medgeneracijskim prevzemom kmetijskega gospodarstva. Medgeneracijski prevzem se dokazuje z izročilno pogodbo, darilno pogodbo, pogodbo o preužitku, pravnomočnim sklepom o dedovanju ali pogodbo o dosmrtnem preživljanju v primeru smrti prenosnika. Obveznost prenosa ne velja za stanovanjske stavbe, objekte, namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, če vlagatelj ni nosilec te dejavnosti, zemljišča, ki so uvrščena med ostala nekmetijska zemljišča in druge izjeme, naveden v Uredbi.

Za kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je vlagatelj, mora biti v letu pred objavo in v letu objave javnega razpisa vložena zbirna vloga v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto. Za uspešno kandidiranje vlagatelju v okviru intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov ali v okviru podukrepa pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz programa, ki ureja razvoj podeželja za obdobje 2014-2020, niso bila dodeljena sredstva.

Upravičenec pripravi poslovni načrt, v katerem opredeli izhodiščno stanje kmetije, seznam razvojnih ciljev prenesenega kmetijskega gospodarstva ter ekonomsko upravičenost naložbenih razvojnih ciljev. Pod obvezne razvojne cilje spada vzpostavljeno knjigovodstvo če še ni, vključitev v usposabljanje s področja upravljanja kmetijskega gospodarstva in finančnih spretnosti, razvojna cilja, ki prispevata k doseganju varstva okolja in prilagajanju podnebnim spremembam.

Merila za izbor in ocenjevanje vlog se delijo na socialno ekonomski vidik, ki vključuje starost, spol, izobrazbo vlagatelja, načrtovan prispevek k varstvu okolja in trajnosti, število čebeljih družin oz. standardni prihodek ali prihodek, ki ga dosega KMG, preusmeritev ali povečanje proizvodnje, vključenost v shemo kakovosti in načrtovana vključitev vlagatelja v neobvezno izobraževanje. Na drugi strani so opredeljena merila z geografskega vidika glede na naklon kmetijskih zemljišč, lokacijo kmetijskega gospodarstva glede na gostoto poseljenosti po občinah, glede na občino in delež nosilcev, starejših od 55 let in glede na ostala merila, ki so opredeljena v Uredbi.  

Upravičenec pridobi podporo, izplačano v dveh obrokih. Po namenu je javni razpis razdeljen na dva sklopa. Sklop 1  je namenjen mladim kmetom, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojnim podjetnikom posameznikom ali enoosebni gospodarski družbi. V tem primeru je znesek podpore 40.000 €. V okviru sklopa 2 lahko kandidirajo mladi kmetje, ki so vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali izkazujejo ustrezno znanje in spretnosti, ki so navedene v 3. odstavku tega obvestila. Višina dodeljenih sredstev za sklop 2 znaša 18.600 €. V obeh sklopih se znesek podpore poveča za 5.000 €, če ima vlagatelj izobrazbo s področja kmetijstva ali kmetijstvom povezanih dejavnosti (tukaj ne velja NPK), ali če ima pridobljen mojstrski izpit za čebelarja. Za 3.000 € se znesek podpore v obeh sklopih poveča, če vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis že vodi knjigovodstvo.

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva

Vir:
- Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
- Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023
Uredba, javni razpis in razpisna dokumentacija so dostopni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-podpora-za-vzpostavitev-gospodarstev-mladih-kmetov-2023/