Ponovno obvestilo društvom - 200 evrov za potrjen pašni red ...

12.07.2022 14:52:04
Predsednik
Ponovno obvestilo društvom - 200 evrov za potrjen pašni red ...

Obveščamo vas, da je v petek 24. junija 2022 bil objavljen razpis Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 na katerem lahko kandidirate čebelarska društva.

Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:
• je registrirano čebelarsko društvo;
• ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
• ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 evrov na registrirano čebelarsko društvo.

Razpisno dokumentacijo o tem razpisu imate na povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-podpora-cebelarskim-drustvom-za-izvajanje-pasnih-redov-v-programskem-letu-2022/

Rok za oddajo vlog na javni razpis začne teči peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 15. julija 2022, do 23.59.

Več inf
Opazovalno-napovedovalna služba: Aleš Bozovičar, dipl. inž. zoot., opazovalec in napovedovalec čebeljih paš: 01/729 61 31, 041/644 217, ales.bozovicar@czs.si,