Aktualna razpisa: subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic in podpora ČD z

28.06.2022 8:29:57
Ekonomika

V petek, 24. junija 2022, sta bila v Uradnem listu objavljena: 

 • Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022;
 • Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.
 
Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022
 Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, znaša do 20.000 evrov.
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis začne teči peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 15. julija 2022, do 23.59.

Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:
 • je registrirano čebelarsko društvo;
 • ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja (veljavna odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);
 • ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.
Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 evrov na registrirano čebelarsko društvo.
 
Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2022. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022, znaša do 90.000 eurov.
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 7. 2021, do 23.59.

Vlagatelj je upravičen do subvencioniranja vzreje čebeljih matic v programskem letu 2022, če:
 • je vzrejevalec gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalec rodovniških čebeljih matic;
 • je vpisan v Register čebelnjakov;
 • ima urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
 • mu je izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno obdobje od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, za katero vlaga vlogo;
 • mora imeti v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021 čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
 • mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 • mu ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil in
 • mora izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
Višina subvencioniranja na vzrejeno gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta, znaša 1,40 evra.

Povezava do podrobnejših informacij razpisa in razpisne dokumentacije:

Petra Bračko, svetovalka JSSČ 
 •