Sredstva iz javnega razpisa za nakup čebelarske opreme še na voljo

25.04.2022 12:51:43
Ekonomika
Iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj smo dne 22.4.2022 prejeli informacijo o trenutnem stanju razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in za racionalizacijo sezonske selitve panjev. Vlogo na javni razpis z ustreznimi potrdili in dokazili je možno oddati do zaprtja javnega razpisa oz. do 31. julija 2022.
 
Iz javnega razpisa za ukrep:
  • Sofinanciranje čebelarske opreme je na voljo še okrog 179.000 EUR nepovratnih sredstev (od skupne višine 380.000 EUR);
  • Racionalizacija sezonske selitve panjev pa še okrog 9.000 EUR nepovratnih sredstev (od skupne višine 26.000 EUR).
Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske opreme, če:
  • je vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev in poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom;
  • je opravil nakup nove čebelarske opreme iz seznama, v času med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022 (seznam čebelarske opreme naveden v javnem razpisu - priloga);
  • stroški nakupa čebelarske opreme znašajo najmanj 300 EUR neto vrednosti (brez vštetega DDV) - k vlogi se priložijo originalni računi, na katerem so navedeni osebnimi podatki vlagatelja (ime in priimek, naslov ter davčna številka);
  • je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni HACCP sistem;
  • se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zatiranja varoze v zadnjih štirih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI);
  • se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja v zadnjih štirih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu;
  • mu v programskem obdobju 2020-2022 ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil.
 
Razpisna dokumentacija in vloga na razpis:  
Petra Bračko, svetovalka JSSČ