Razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

25.01.2022 11:06:18
Ekonomika
V petek, 21. 1., je bil objavljen Javni razpis za podukrep 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022. Oddaja vlog bo možna med 14. 2. in 31. 3. 2022. Za pridobitev podpore je potrebno izpolnjevanje pogojev v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Novost pri tokratnem razpisu je ta, da lahko na njem kandidirajo tudi mladi kmetje s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju. Podpora bo dodeljena kot pavšalna pomoč v dveh obrokih v obliki nepovratnih sredstev.

Upravičenci za podporo so mladi kmetje, tudi čebelarji, ki so edini nosilci kmetijskega gospodarstva (KMG MID) ali samostojni podjetniki, ki so kot mladi kmetje nosilci KMG MID-a ali družbe z enim družbenikom, ki so nosilke KMG MID-a in v katerih je mladi kmet edini družbenik.

Pogoj za kandidiranje na razpisu je tudi, da morajo biti upravičenci na dan oddaje vloge stari med 18 do vključno 40 let in imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Pod ustrezno znanje in usposobljenost se šteje vsaj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu in vsaj nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, med katere spada tudi NPK čebelar/čebelarka.

Poleg prej navedenih je obvezen pogoj tudi, da upravičenec prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo. Pri vzpostavljanju kmetije je ključna izpolnitev sledečih pogojev:
1) upravičenec je postal izključni lastnik ali solastnik kmetije z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem oziroma partnerico (pravnomočni sklep o vpisu v zemljiško knjigo),
2) postal je nosilec kmetije v RKG-ju in
3) vzpostavitev knjigovodstva.

Prvi in drugi korak morata biti opravljena največ v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, vendar pred oddajo vloge na javni razpis. Eden od pogojev za vstop v podukrep je tudi velikost kmetijskega gospodarstva. Če ima upravičenec v upravljanju manj kot 6 hektarov oziroma največ 80 hektarov primerljivih kmetijskih površin, lahko v podukrep vstopi na podlagi najmanj 15 glav velike živine oziroma največ 160 glav velike živine istovrstnih živali ali najmanj 60 čebeljih družin  oziroma največ 200 čebeljih družin.

V podukrep tako lahko vstopijo tudi čebelarji, vendar morajo poleg čebeljih družin imeti v lasti ali upravljanju vsaj en hektar kmetijskih površin. Eden od pogojev, ki ga morajo izpolniti tudi čebelarji, je oddaja zbirne vloge, ki mora biti oddana v letu objave javnega razpisa. Potrebna je tudi izpolnitev pogoja aktivnega kmeta, ki pa mora biti izpolnjen najpozneje 18 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev. Aktivni kmet se dokazuje z odločbo o pridobljenih pravicah v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, ekološko kmetovanje ali dobrobit živali.

Upravičenec pripravi triletni poslovni načrt, v katerem opredeli izhodiščno stanje kmetije, mejnike in cilje, ki so vključeni v razvoj kmetije in opis dejavnosti, ki so potrebne za razvoj dejavnosti kmetije. V obdobju izvajanja ukrepa mora upravičenec doseči obvezne mejnike in cilje ter ohraniti izhodiščno stanje v času izvajanja podukrepa. To pomeni, da če vstopi s 60 čebeljimi družinami, nikoli v času izvajanja podukrepa ne sme imeti manj kot 60 čebeljih družin.

Upravičenec pridobi pavšalno nepovratno pomoč, izplačano v dveh obrokih. Po namenu je javni razpis razdeljen na dva sklopa. Sklop A  je namenjen mladim kmetom, ki so vključeni ali v poslovnem načrtu predvidijo pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. V tem primeru je znesek podpore 45.000 €. V okviru sklopa B lahko kandidirajo mladi kmetje, ki niso vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje in tega ne načrtujejo. Višina dodeljenih sredstev za sklop B znaša 18.600 €.

Merila za izbor in ocenjevanje vlog se delijo na socialno ekonomski vidik, ki vključuje starost in izobrazbo upravičenca, povečanje obsega proizvodnih kapacitet, prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje, inovacije, podnebne spremembe in prilagajanj nanje, vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti in vključenost upravičenca v izobraževanje. Na drugi strani so opredeljeni kriteriji z geografskega vidika glede na razvrščenost KMG v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, glede na stopnjo registrirane brezposelnosti po posameznih občinah ter glede na lokacijo KMG, kjer je delež nosilcev KMG, starejših od 55 let, večji od slovenskega povprečja.

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva