Občina Kočevje

15.06.2021 14:30:31
Podpora kasnejši košnji
V občini Kočevje že dalj časa spodbujamo čebelam oziroma žuželkam prijazno ravnanje. Visokih, ekstenzivnih in cvetličnih travnikov je skupno 10.000m2. Gre za travnike, ki se jih kosi 2 x letno, nekateri so bili še dodatni zasejani z mešanico za cvetlične travnike, drugod se je samo pustilo rasti travo.  Glede na potrebe javnih površin zasajamo tudi drevje, okoli 40 do 50 dreves letno. Žuželkam in pticam v prid pa že zadnjih 5 let sadimo raznolike avtohtone vrste; lipo, bukev, javor, jerebiko, mokovec, iglavce bor, smreko, tiso (skrivališča v zimskem času), vrbo, jelšo, kostanj, hrast, sadno drevje,  pa tudi ''prijazne'' grmovnice; drene, črni bezeg, španski bezeg, leske, navadni šipek, ipd…
Rože enoletnice pa poleg nasadov trajnic v stalnih gredah dodamo predvsem v korita za v samo mesto.  
 
Dodatno:
 Ohranjanje biotske raznovrstnosti travišč podpira ukrep KOPOP iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, in sicer: Posebni traviščni habitati (HAB).
Ukrep KOPOP iz Programa razvoja podeželja RS  s spodbujanjem nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks podpira:
• ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine;
• ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi;
• blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
 
Na Kočevskem je kar 59 kmetij vključenih v ekološko kmetovanje. Skupaj obdelujejo 2.300 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja polovico vseh zemljišč na katerih se uveljavljajo neposredna plačila.
Na terenu je močno zastopan  tudi program KOPOP, v okviru katerega  prevladujejo ukrepi HABKOS, HAB,  ORG in ukrep genska banka.
Ob svetovanju strokovnjakov kmetijske svetovalne službe enote Kočevje, KGZ Ljubljana, so kmetje na Kočevskem v okviru plačil KOPOP prijavili ukrep pozne košnje na cca. 800 ha, še 1000 ha pa je pozno košenih travnikov, ki v ukrep niso prijavljeni.
 
Lep pozdrav,
 
Katja Godeša
Višja svetovalka za odnose z javnostmi, informiranje in protokol
 

Fotografije