Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin


»Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin« 2022 
s pobudo Evropi, da pristopi k projektu:
Do leta 2030 želimo v Sloveniji posaditi 2 milijona medovitih rastlin!


Spoštovani!

Slovenski čebelarji se zelo dobro zavedamo pomembnosti ohranjanja čistega in zdravega okolja, saj že vsaka najmanjša sprememba v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, kar med prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci. Zaradi tega se je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) odločila, da naredi odločnejši korak in prevzame pobudo za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje zaradi toplogrednih plinov, za katere smo vsi odgovorni. Čebelarji že dolga leta spodbujamo sajenje medovitih rastlin preko sodelovanja z občinami. Številne občine so podprle predlog ČZS in ob rojstvu otrok podarjajo staršem medovita drevesa, prav tako pa smo vse občine prosili, da svoje parkovne površine pokosijo, ko rože odcvetijo. Želimo, da naše prihodnje generacije prav tako užijejo vse lepote, ki nam jih nudi Zemlja, zato začenjamo s projektom »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«. Čebelarji gremo odločno od besed k dejanjem!

Zavedamo se, da takšen odločen korak poleg naše močne volje in želje po spremembi zahteva podporo celotne družbe in dobro strokovno znanje, ki so nam ga brez oklevanja ponudili na Zavodu za gozdove Slovenije. S svojim strokovnim delom bodo skrbeli, da se bodo ustrezna medovita drevesa sadila v primerno okolje, kot tudi strokovno pripravili navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. Poleg samih medovitih drevesnih vrst želimo v naš projekt vključiti tudi ostale medovite rastline, zato smo zelo veseli že dogovorjenega sodelovanja s slovenskimi srednjimi kmetijskimi šolami: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj - Šola za ekonomijo turizem in kmetijstvo, Biotehniški center Naklo, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma in Šolski center Šentjur. K aktivnemu sodelovanju bomo povabili tudi vse nevladne organizacije, lokalne skupnosti, … ter nasploh vse Slovence, saj vsak lahko s sajenjem medovitih dreves prispeva svoj delež k projektu.

Za uspešno izvedbo projekta potrebujemo tudi avtohtone sadike medovitih dreves (lipa, javor, kostanj, jabolka, hruška, češnja ...) zato smo zelo veseli, da bodo brezplačne sadike zagotovili tako Zavod za gozdove Slovenije kot številni donatorji in sponzorji. Med njimi tudi trgovsko podjetje BAUHAUS, ki bo vsakemu Slovenskemu čebelarju zagotovilo brezplačno eno medovito drevo.

»Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin« bo prvi konkretno projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves in bo hkrati močno prispeval k načrtovanim ponorom emisij toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti Evrope. Poleg tega je cilj projekta tudi to, da se poveča medovitost Slovenije ter se tako poskrbi za medenje v prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev zaradi podnebnih sprememb vedno težje. Brez opraševalcev pa bo pridelava hrane še bolj otežena, saj je 70 % pridelana hrane na svetu odvisne od opraševalcev. Medovite rastline bomo čebelarji, kot tudi vsi zainteresirani posamezniki sadili na večjih ali manjših površinah: v slovenskih gozdovih, na vrtovih, v balkonskih koritih, kot tudi na javnih površinah – v parkih in drugod. S tem plemenitim delom bomo vsi skupaj poskrbeli za naše čebele in ostale opraševalce ter jim z novimi medovitimi rastlinami omogočili nove vire vir hrane za njihov razvoj.

Slovenski čebelarji dajemo pobudo vsej Evropi, da se priključi našemu projektu, saj celotna Evropa potrebuje sajenje medovitih dreves za ohranjanje okolja, za ohranjanje opraševalcev in s tem posledično za preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje opraševalnega servisa za pridelavo 70 % hrane.

Bistvo našega projekta ne bodo le besede in črke na papirju, ampak konkretna dejanja, zato si rezervirajte zadnjo soboto v mesecu marcu 2022 (želimo si, da bo ta projekt postal vsakoleten), ko bo vsak izmed nas posadil medovito rastlino in s tem omogočil pašo ter preživetje našim opraševalcem, hkrati pa s svojim dejanjem omogočil ohranitev narave za prihodnje rodove.

Cilj je, da Slovenija in cela Evropa stopi skupaj in da 26. marca 2022 posadimo čim več medovitih rastlin.

O nadaljevanju in vseh aktivnostih, ki jih bomo izvajali v okviru projekta, vas bomo obveščali in verjamemo, da se bo vsak izmed nas priključil akciji in prihodnje leto posadil medovito rastlino.

»Slovenian Bee Forage Planting Day 2022« and Slovenian initiative for Europe to join the project by planting bee forage trees and other plants – Our goal in Slovenia is to plant 2 million bee forage plants by 2030!


To whom it may concern,

 

Slovenian beekeepers have a high awareness of the importance of clean and healthy natural environment, because we know that even the smallest changes in the ecosystem can quickly affect it, which is felt first by our honey bees and other pollinators. Because of this, the Beekeepers’ Association of Slovenia (ČZS) has decided to take an important step forward and has decided to take initiative for lowering negative environmental impacts due to greenhouse gas emissions, which are produced by all of us and helping pollinators, by planting new bee forage plants and trees. The Beekeepers’ Association of Slovenia has been encouraging the planting of honey trees and plants, among other projects also with a joint project with Slovenian municipalities. Many of them have supported our suggestion to gift the new parents honey trees on the birth of their child. Additionally, we have suggested that municipalities do not mow public meadows and grass until the flowers have finished blooming, with good results. We want our future generations to be able to enjoy the beauty of nature, which is the reason behind our initiative »Slovenian Bee Forage Planting Day«. With this project, Slovenian beekeepers will move from words to actions.

 

We realize that such a project will need, besides strong will and a wish for change, the support of society, as well as the expertise of researchers and experts from the forestry field, which will be generously provided by the Slovenian Forest Service (ZGS). They will provide the necessary expertise for ensuring that the right honey trees will be planted in the right environment, as well as the expert instructions for planting and care of the honey trees. In addition to honey trees, we want to include other bee forage plants in our project, which is why we are happy that many Slovenian Agriculture High Schools have decided to participate, among them: School for Horticulture and Visual Arts Celje, School Center Ptuj, Biotechnical Centre Naklo, Grm Novo mesto - center of biotechnology and tourism and School Centre Šentjur. We will also invite many other organisations to actively participate in our project, among them all Slovenian non-governmental organisations, local communities and municipalities and first and foremost all Slovenian citizens, as each and every one of us can participate by planting a bee forage plant or tree.

 

However, as we will need autochthone honey tree saplings, such as linden, maple, chestnut and wild apple, pear and cherry trees, for the success of the project, we are glad to announce that the forest tree saplings for the project will be generously provided by the Slovenian Forest Service. We are also happy to announce that other bee forage plants will be provided by donations from numerous other sponsors and donors. Among them is the commercial company BAUHAUS, which will provide one free honey tree for each Slovenian Beekeeper.

»Slovenian Bee Forage Planting Day« is the first defined tree planting project in EU that is officially contributing to the EU project »3 billion trees by 2030« and will also contribute to the planned greenhouse gas emission sinks in EU, which will help achieve European climate neutrality. One of the main goals of our project is also to increase bee forage resources in Slovenia, which will help many pollinators as well as honey bees in the future, when their survival will be increasingly more difficult due to climate change. By doing this, we will also help to ensure food stability, since around 70 % of all grown food in the world depends on insect pollination. On "Slovenian Bee Forage Planting Day«, Slovenian beekeepers and other interested individuals will be planting bee forage plants in bigger as well as smaller areas: in Slovenian forests, in our gardens, in containers on our balconies, as well as on public surfaces such as parks and elsewhere. With this noble activity, we will take care of our honey bees and other pollinators together and ensure new food sources for their development by planting honey trees and other honey plants.

 

Slovenian beekeepers would like to encourage all European countries as well as other European Beekeepers’ Associations to support and join our project. Europe needs to plant new bee forage trees and plant to help save the environment and our pollinators. By doing so we will help to ensure their survival and the subsequent pollination for around 70 % of plants that produce our food.

 

The heart of our project are not only words, but actions. Therefore, mark the last Saturday in March 2022 in your calendar, when each of us will plant a honey tree or plant and contribute to the bee forage and survival of our pollinators, as well as help preserve our environment for future generations. We wish that this project becomes an annual tradition in all European countries.

 

Our goal is that Slovenia and other European countries come together on 26th March 2022 to plant as many honey trees and plants as possible.

 

The Beekeepers’ Association of Slovenia will keep you updated on the activities that will be done as part of the project and the continuation of the project. We believe that all of us can contribute to this initiative by planting a honey tree of plant on March 26th next year – the Bee Forage Planting Day.

 

Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica pripoveduje
Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin