Ekološki čebelarji


Slovenski certificirani ekološki čebelarji

 

Na tem mestu smo za vas združili seznam vseh ekoloških čebelarjev v Sloveniji:

 

Z.š.  Priimek in Ime  Naslov  Telefon  Elektronski naslov  Spletna stran
 1 Škufca Franc Ponova vas 43, 1290 Grosuplje 041 601 060   http://www.xn--kufca-udb.si/index.php/cebelarstvo
 2 Šumenjak Zvonko Zgornji Jakobski Dol 27, 2222 Jakobski Dol 040 796 670 bio.sumenjak@gmail.com  
 3 Trček Franc Brezje pri Dobrovi 36, 1356 Dobrova 041 225 338 franci.trcek@gmail.com  
 4 Fabjan Bremec Vesna Dolinska cesta 3j, 6000 Koper 041 254 987 info@endovital.com https://endovital.com/
 5 Pšaker Peter Podvrh 94, 3314 Braslovče 03 5709 017 jabolko@peter.si http://www.peter.si/na-kmetiji.html
 6 Metelko Miha Studenec 23a, 8293 Studence 040 570 933 metelko.m@gmail.com http://medenistudenec.si/
 7 Pavlin Bojan Sela 8, 8333 Semič 031 636 205 bojan@cebelarstvo-pavlin.com https://www.cebelarstvo-pavlin.com/
 8 Cetina Miroslav Kajuhova 8, 6230 Postojna 041  577 256 miroslav.cetina@siol.net  
 9 Lapanja Silvo Ponikve 95, 5283 Slap ob Idrijci 031 798 414    
 10 Ogrinc Ivan Breže 1, 1310 Ribnica      
 11 Mikuš Aleksander Košiše 17, 1241 Kamnik 041 663 903 amikus@siol.net https://www.naravno.info/
 12 Šiško Slavko Straža 24, 8274 Raka 051 671 763 slavko.sisko@gov.si  
 13 Olivo David Bonini 2, 6000 Koper 040 638 094 cebelarstvo.olivo@gmail.com  
 14 Pribinovina d.o.o. Šalovci 86, 9204 Šalovci 070 752 559 zavod.korenika@gmail.com  
 15 Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03 7462 900 tajnistvo@sc-s.si  
 16 Smrekar Dušan Stari Ljuben 95, 8323 Uršna Sela 031 338 665 dusan.smrekar@gmail.com  
 17 Trontelj Katja Ponova vas 57/a, 1290 Grosuplje 041 381 490 katja.trontelj@telemach.net  
 18 Bogovič Žiga Mali Kamen 31b, 8281 Senovo 051 669 372   https://www.kmetijabogovic.com/
 19 Smrdelj Andreja Bošamarin 30, 6000 Koper 041 613 067 smrdelj.andreja@gmail.com  
 20 Gantar Franc Zavratec 30, 1373 Rovte 031 722 783 francelj.gantar@gmail.com  
 21 Ceferin Tomo Davča 57, 4228 Železniki 031 325 395 tomo.ceferin@gmail.com  
 22 Lenka Metelko Rožna Ulica 8, 1360 Vrhnika 040 473 785 info@nasmehnarave.si http://www.nasmehnarave.si/
 23  Košir Vinko Zabočevo 10, 1353 Borovnica      
24 Žiga Logonder Levčeva ulica 16 040 911 119 info.najmedi@gmail.com  
25 Andrej Rojs Laporje 50, 2318 Laporje 041 826 690 rojs.andrej@gmail.com  
26 Roman Košale, Košale Roman s.p. Gradenje 16 031 693 408 roman.kosale@gmail.com www.cebelarstvokosale.com
27 Srečko Šumenjak Sp. Hlapje 23, 2222 Jakobski dol 041 277 794 kmetija@sumenjak.si  
28 Ivica Počervina Marincljeva ulica 17, 1000 Ljubljana   ivica.pocervina@gmail.com  
Pogoji in zahteve za vključitev v sistem ekološkega čebelarstva v Sloveniji
  
Uvod

Zahteve ekološkega čebelarstva so opredeljene v dveh evropskih uredbah, to je Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008, ter v na nacionalni ravni sprejetem Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur. l. RS št. 8/14. O podrobnih zahtevah je bilo že veliko zapisanega, tako v Slovenskem čebelarju kot tudi posebni izdaji publikacije o ekološkem čebelarstvu, izvedena pa so bila tudi številna izobraževanja na to tematiko. V prispevku želim poudariti posebnosti ekološkega čebelarjenja, ki jih narekuje zakonodaja, opredeliti določene težave, ki se pri ekološkem čebelarstvu kot tudi v fazi preusmeritve pojavljajo, in opredeliti rešitve, ki nam omogočajo uspešno preusmeritev oziroma izvajanje prakse v okviru ekološkega čebelarstva ter nadaljnji nemoten razvoj.
 

Lokacija stojišča, panji in tehnologija čebelarjenja  

Kot osnova je v čebelarstvu zelo pomembna lokacija stojišča. Seveda imamo na eni strani strokovna priporočila, ki veljajo za vse nas brez izjeme, na drugi strani pa se v primeru ekološkega čebelarjenja pojavijo zahteve zakonodajnega okvira. Tako je treba upoštevati oba vidika, ki na eni strani pomenita možnosti uspešnega čebelarjenja ter vzporedno na drugi strani zadostitev zahtevam zakonodaje s področja ekološkega čebelarstva.
Tako lahko ekološko čebelarimo le na območjih, na katerih je dovoljeno ekološko čebelariti. V Sloveniji imamo izdelano karto območij, na kateri so podrobno opredeljene lokacije, kjer ekološko čebelarstvo lahko izvajamo oziroma ga zaradi določenih omejitev ne moremo (bližina hitrih cest in avtocestnega omrežja, mestna in industrijska središča, odlagališča odpadkov …). Tako lahko čebelar pred vstopom v ekološko čebelarstvo v aplikaciji GERK-pregledovalnik, z vnosom številke KMG-MID ali registrske številke čebelnjaka in z vklopom vseh presekov (nedovoljena območja za ekološko čebelarjenje), preveri, ali je stojišče v okviru dovoljenih območij za ekološko čebelarjenje. Če je odgovor pritrdilen, lahko nadaljuje postopek prehoda na ekološko čebelarstvo.

Slika 1: Karta območij primernih/neprimernih za ekološko čebelarjenje

Ker glavnina pridelave čebeljih pridelkov poteka v panjih, pri katerih lahko uporabljamo kateri koli panjski sistem, se določene zahteve nanašajo tudi nanje, predvsem z vidika materialov, iz katerih so izdelani. Tako morajo biti panji izdelani pretežno iz naravnih materialov, zato v tem sistemu ne moremo čebelariti v panjih, izdelanih iz umetnih materialov, ki so v zadnjih letih našli pot tudi v okvir splošnih čebelarskih praks v Sloveniji.
Slika 2 Primerno stojišče in panji izdelani pretežno iz naravnih materialov

 

V Sloveniji se lahko ekološko čebelari le z avtohtono kranjsko čebelo − Apis mellifera L. carnica Pollmann. Pri obnovi čebeljih družin s čebeljimi maticami (menjava stare, slabše kakovosti, križanke z italijansko čebelo …) ali roji lahko letno uporabimo 10 % čebeljih matic ali rojev, ki izvirajo iz neekoloških čebelarstev, pod pogojem, da se namestijo v panje s satovjem ali satnicami, ki izvirajo iz enot z ekološko pridelavo. Seveda je ukrep možen samo, kadar na trgu ni zadostnega števila čebeljih matic ali rojev iz ekološke pridelave.
 

Čebelji vosek

Ena od pomembnejših razlik, ki ločuje ekološke čebelarje od neekoloških, je uporaba voska oziroma satnih osnov, ki morajo biti v ekološkem čebelarstvu obvezno izdelane iz ekološkega voska. V obdobju preusmeritve je treba čebelji vosek nadomestiti z ekološkim čebeljim voskom. Ob vsakoletni menjavi satnic pa izhajamo iz dokupa satnic, pridelanih v okviru ekološkega čebelarstva, ali satnic, pridelanih v okviru lastnega obtoka voska. Pri nakupu novih satnih osnov je potrebna velika pazljivost, saj so satnice ustrezne le, če vam ob nakupu ustreznost izkažejo s podeljenim certifikatom o skladnosti z ekološkim kmetovanjem. V primeru predelave lastnega čebeljega voska v drugem obratu, ki je specializiran za izdelavo satnih osnov, je pomembno, da imate z njim sklenjen dogovor o predelavi, da to storitev najavite kontrolni organizaciji in da vam obrat lahko zagotovi ločeno predelavo vašega voska. Tako se sledljivost ne izgubi, kontrolna služba lahko spremlja postopke predelave vašega voska, in če vse ustreza (ločevanje, čiščenje linije …), lahko tudi za te satnice dodeli certifikat o skladnosti s postopki v ekološki pridelavi. Seveda obstaja tudi pot lastne predelave voska v satne osnove za obnovo satnic, v sklopu lastnega ekološkega čebelarstva. Pri uporabi voska v ekološkem čebelarstvu je v zakonodaji zapisana tudi izjema za primer, če ekološkega voska ni na trgu. 
 

Prehrana čebeljih družin

V čebelji družini čez leto izvajamo tehnološke ukrepe na način, da ima čebelja družina stalno na voljo zadostne zaloge kakovostne hrane (med in cvetni prah). Ob koncu pridelovalne sezone je treba čebelam v panjih pustiti zadostne rezerve medu in cvetnega prahu za prezimovanje.
Hranjenje čebeljih družin je dovoljeno le, če je preživetje čebeljih družin ogroženo zaradi vremenskih razmer. Tako je druga pomembnejša razlika v primerjavi s splošno čebelarsko prakso v tem, da je treba za krmljenje čebeljih družin jeseni uporabljati ekološko pridelan med, ekološko pridelan sladkorni sirup ali ekološko pridelan sladkor. Ker razmere v Sloveniji v glavnem onemogočajo izpolnitev zgoraj zapisane zahteve in so posledično čebelje družine ogrožene, ekološki čebelarji običajno ob koncu pašne sezone dokupijo ekološki sladkor. Pri tem ukrepu v praksi ugotavljam, da se na ravni Slovenije ekološki čebelarji premalo povezujejo med seboj, saj bi ravno na področju oskrbe z osnovnim repromaterialom dosegli boljše izhodiščne cene, ki bi končno vplivale tudi na ekonomiko vsakega posameznika.
 

Preprečevanje razvoja bolezni in zdravljenje čebeljih družin

Tako kot v splošni čebelarski praksi je tudi v ekološkem čebelarstvu izrednega pomena dobro zdravstveno stanje čebeljih družin. To lahko zagotavljamo z ustreznimi tehnološkimi ukrepi ter s pozornim spremljanjem razvoja čebelje družine in s poznavanjem znakov posameznih bolezni. V pomoč pri tem so nam lahko veterinarji specialisti za zaščito čebel, ki nam ob določenih znakih, ki kažejo na slabše zdravstveno stanje čebelje družine, svetujejo ukrepe in v primeru identificirane bolezni uporabo registriranih sredstev za obvladovanje oziroma izkoreninjenje določenih bolezni.

 

Zajedavsko bolezen varozo čebel lahko do določene mere obvladujemo z apitehničnimi ukrepi. V ta namen je poleg drugih apitehničnih ukrepov v ekološkem čebelarjenju dovoljeno tudi izrezovanje trotovine. Če čebelje družine kljub upoštevanju preventivnih in apitehničnih ukrepov zbolijo ali se okužijo, jih moramo takoj zdraviti.
Uporaba veterinarskih medicinskih sredstev v ekološkem čebelarstvu mora biti v skladu s točno določenimi načeli. Veterinarska zdravila se lahko uporabljajo, če je ustrezna uporaba v državi članici dovoljena v skladu z ustreznimi določbami skupnosti ali nacionalnimi predpisi. Ob okužbi z Varroo destructor se lahko uporabijo naslednje snovi: mravljinčna, mlečna, ocetna in oksalna kislina ter mentol, timol, evkaliptusovo olje ali kafra, seveda v okviru registriranih pripravkov, ki se uporabljajo na trgu v Sloveniji.
Ob uporabi kemično sintetiziranih alopatskih zdravil se morajo ekološke čebelje družine prestaviti v izolirane čebelnjake, ves vosek je treba zamenjati z voskom iz ekološke pridelave. Te družine se nato vključijo ponovno v enoletno obdobje preusmerjanja.


Odvzem čebeljih pridelkov

Postopke točenja medu izvajamo v skladu z dobro prakso, s tem da je v zakonodaji za ekološko čebelarjenje zapisano, da med postopki točenja medu nista dovoljeni uporaba kemičnih sintetičnih repelentov ter uporaba satja, v katerem je čebelji zarod.
 

Druge posebnosti, ki jih opredeljuje zakonodaja s področja ekološke pridelave

Za preprečevanje izgube naravnih rojev je prepovedano izvajanje prikrajševanja kril maticam. Celoten proces čebelarjenja v okviru letnega ciklusa je treba spremljati s predpisanimi evidencami, v katere je treba zapisovati spravilo pridelkov, uporabo sredstev za zatiranje bolezni … Evidenco predpiše kontrolna organizacija. Ker je treba določene evidence voditi tudi v skladu z nacionalno zakonodajo, teh evidenc ni treba podvojevati, npr. dnevnik zdravljenj.
Pred vključitvijo se predlaga preverjanje vseh navedenih področij in možnosti njihovega izpolnjevanja, seveda z vzporedno opredelitvijo ekonomike gospodarjenja. Pri tem pa ne smemo zanemariti tudi dejstva, da je v kalkulacijo možno vključiti tudi sredstva, ki jih namenja aktualni program razvoja podeželja iz ukrepa ekološko kmetijstvo. V ta namen je možno za posamezno čebeljo družino v ekološkem čebelarstvu pridobiti 22,31 EUR sredstev.
 

Za uspešno pridobitev teh namenskih sredstev iz programa razvoja podeželja in ukrepa ekološko kmetovanje pa je treba upoštevati še naslednje pogoje:

  1. Čebelarstvo se mora vsako leto prijaviti v nadzor ekološkega kmetovanja vsaj do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto − za letošnje leto (2018) velja prijava do 31. 12. 2017.
  2. Morate biti registrirani kot aktivni kmet.
  3. V uporabi morate imeti vsaj 1 čebeljo družino.
  4. Za čebelarstvo mora biti izdelan program aktivnosti najpozneje na dan oddaje zbirne vloge. Program aktivnosti izdelate s kmetijskim svetovalcem, s katerim oddata tudi končno vlogo.
  5. Vlogo je treba oddati v času subvencijske kampanje, v letu 2018 bo to 26. 2.−7. 5. 2018.
  6. Vsako leto se je treba udeležiti obveznega 6-urnega usposabljanja, najkasneje do 20. 12. tekočega leta − izvajalec povabi na izobraževanje vse, ki imajo to obvezo.
  7. V prvem letu preusmeritve je treba imeti izdelan preusmeritveni načrt najpozneje do 20. decembra tekočega leta − izdelavo izvrši izbrani izvajalec, ki tudi pravočasno stopi v stik s čebelarjem, ki potrebuje ta dokument.
  8. Najmanj pet let morate biti vključeni v ukrep.
  9. Najmanj enkrat v obdobju trajanja obveznosti morate uporabiti storitev svetovanja – čebelar je obveščen s strani izvajalca svetovanj.
  10. Za izplačilo se upošteva število čebeljih družin, ugotovljenih ob kontroli.

 
Zaključek

Za ekološko čebelarjenje se vsako leto odloči več čebelarjev. Velikokrat je odločitev posledica vse bolj ozaveščenih potrošnikov ali lastnega prepričanja čebelarja posameznika oziroma izvajanja prakse čebelarjenja, ki že pred prijavo v postopek certificiranja bistveno ne odstopa od zgoraj navedenih okvirov. Vsekakor bo za nadaljnji razvoj pomembna tudi tesnejša povezava vseh, ki pridelujete čebelje pridelke, v okviru tega sistema, ki je ne nazadnje priznan tudi kot shema kakovosti in daje možnosti za dodatno označevanje vaših čebeljih pridelkov.