Zakonodaja


PREDPISI, KI NISO UVRŠČENI PO PODROČJIH (ekonomika, varna hrana, tehnologija, veterina)
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o društvih 
Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji 
Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028
Resolucija o zaščiti kranjske čebele 
Operativni program za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele
Slovenski računovodski standardi (2016)
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028
Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v letih 2020 – 2022 
Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027

PREDPISI NA PODROČJU EKONOMIKE
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka 
Zakon o trošarinah
Zakon o dohodnini 
Zakon o davku na dodano vrednost 
Zakon o davčnem potrjevanju računov
Zakon o davčnem postopku 
Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja  
Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje 
Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023 - 2027
 
PREDPISI NA PODROČJU TEHNOLOGIJE
Zakon o živinoreji 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin - seznam IV.B – posebne zahteve za varovana območja
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 
Uredba o razvrščanju objektov 
Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 
Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo 
Pravilnik o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje 
Pravilnik o primernih načinih premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele 
Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom 
Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč 
Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji 
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja 
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel
Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

Nacionalni gozdni program 

PREDPISI NA PODROČJU VARNE HRANE
Pravilnik o medu
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov 
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih 
Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili 
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili  
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo 
Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil  
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil
Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil
Pravilnik o pitni vodi
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški med
Pravilnik o označbi geografskega porekla Kočevski gozdni med
Pravilnik o monitoringu reziduov
Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov
Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice
Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti medu in drugih čebeljih pridelkov
Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora
Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili 

Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme


PREDPISI NA PODROČJU VETERINARSTVA

Zakon o veterinarstvu 
Zakon o zaščiti živali
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti 
Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti 
Pravilnik o boleznih živali
Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil
Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015
 
EU PREDPISI
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002 z vsemi spremembami)
Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami)
Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami)
Uredba evropskega parlamenta in sveta št. 183/2005 z dne 12. Januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L ŠT. 35 Z DNE 8.2.2005)
Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L št. 15 z dne 20. 1. 2010, str. 1, z vsemi spremembami) 
Izvedbena uredba komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva
Uredba KOMISIJE (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
Delegirana uredba komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva  
Uredba komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov   

Uredba (EU) št. 1169/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004