Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah -  seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

OBVESTILA ZA MENTORJE:


1. VIDEO POSNETEK ČEBELARSKI KROŽKI
Obveščamo vas, da smo izdelali video posnetek z naslovom Čebelarski krožki, v katerem smo nazorno predstavili dejavnost čebelarskih krožkov z željo, da bo pripomogel k prepoznavnosti čebelarskih krožkov ter boljšemu vpisu otrok vanje.

2. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR ČEBELARSKIH DRUŠTEV, V OKVIRU KATERIH DELUJEJO ČEBELARSKI KROŽKI
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica skupaj s PRVO Pokojninsko družbo, d.d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, vabi čebelarska društva, pri katerih delujejo čebelarski krožki, da v skladu s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za izbor štirih upravičencev za dobavo in postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Namen javnega razpisa je pospeševanje izobraževanja in usposabljanja mladih čebelarjev s poudarkom v čebelarskih krožkih in nudenje materialnih pogojev za delovanje čebelarskih krožkov. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNO DOKUMENTACIJO JE OBJAVLJENO > TUKAJ.

3. POVABILO K SODELOVANJU V DELOVNIH SKUPINAH (november 2022)
Mentorje in mentorice vabimo k sodelovanju v delovnih skupinah. Po sklepu Komisije UO ČZS za izobraževanje se sledeče delovne skupine dopolni:
1. Posodobitev učnega načrta čebelarskih krožkov – dopolnitev delovne skupine v sestavi Suzana Pacek in Blaž Lovrič še z eno osebo;
Izhodišča: Napisan leta 2008, posodobitve učbenika, nova učna gradiva in oprema, nadgraditi z dodatki za prvo, drugo, tretje leto obiskovanja krožka, več prakse, zbiranje predlogov mentorjev in mentoric.
2. Posodobitev pravilnika za tekmovanje mladih čebelarjev – dopolnitev delovne skupine v sestavi Vladimir Fajdiga in Suzana Pacek še z eno osebo;
Izhodišča: Zadnja prenova 2017, finalni krog (2018) integrirati v pravilnik, harmonizirati s pravilnikom o javno sofinanciranih šolskih tekmovanjih in olajšati pot do Zoisove štipendije (ne na škodo številčnosti prireditve in značaja srečanja)
3. Priprava programa in organizacija čebelarskega poletnega tabora za krožkarje - dopolnitev z do dvema osebama
Izhodišča: Izvedba strokovnega, čebelarskega dela mentorji ČK, financiranje sponzorsko, poletni tabor, različne možnosti lokacij
Razpoložljivost za sodelovanje sporočite najkasneje Marku Borku na e-naslov: marko.borko # czs.si.

4. ČEBELJI PLES (oktober 2022)
Med gradiva za mentorje smo dodali pdf datoteko talne postavitve za čebelji ples, ki jo lahko uporabite pri obravnavi povezanih tem učnega načrta za čebelarske krožke.

5. VRAČILO VIŠKOV OPREME (oktober 2022)
Mentorji, ki razpolagate z viški opreme, ki je ne potrebujete, to opremo vrnite na ČZS. Oprema bo prerazporejena za uporabo v ostalih krožkih. Vračilo opreme uskladite z Markom Borkom, marko.borko (a) czs.si, 051 637 204.

6. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2024, 2025 ... (september 2022)
Septembra 2021 je bilo dogovorjeno, da bo 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2023 potekalo v Zagorju ob Savi in sicer v predvidoma v soboto, 13. maja 2023. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2024, 2025 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

7. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

7. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

Učni načrt, poročanje in posveti
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Navodilo za uporabo učnega načrta
Obrazec – poročanje ČZS
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Prezentacija s posveta 5.10.2022
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​

Učna gradiva
Učbenik Čebela se predstavi
Delovni zvezek Čebela se predstavi
Spletna mapa za čebelarske krožke

Učni pripomočki
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Čebelji ples

Video
Čebelarski krožki
3D-kranjica: Sestavljene in pikčaste oči
3D-kranjica: Tipalnice
3D-kranjica: Rilček in medni želodček
3D-kranjica: Želo
3D-kranjica: Varoja
3D-kranjica: Notranji organi čebele
3D-kranjica: Voskovna žleza in ploščica
3D-kranjica: Cvetni prah
3D-kranjica: Propolis
3D-kranjica: Čebelja krila in let čebel
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"

Utrjevanje snovi
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina

Čebelji pik
Navodila ob piku žuželke
Zdravljenje anafilaksije
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči

Razno
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo
Priročnik za učitelje izbirnega predmeta Čebelarstvo
Gozd eksperimentov (2019): Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda. Zbornik referatov
Uporaba spletne aplikacije eČebelar