ONS


OPAZOVALNO NAPOVEDOVALNA SLUŽBA MEDENJA - ONSZa čebele je v Sloveniji najpomembnejša gozdna paša, ki je obenem najpomembnejši vir njihove hrane. To je razumljivo, saj je preko 60 % površine Slovenije pokrite z gozdovi. Glavni viri gozdne paše, kjer čebele nabirajo mano oz medeno roso so jelka ali hoja, smreka, macesen, bor, hrast, v manjši meri pa tudi več drugih vrst dreves. Poleg gozdne paše na kateri čebele nabirajo mano, poznamo še paše, kjer rastline izločajo medičino ali nektar. Poleg cvetlic, so najpomembnejše drevesne vrste, ki izločajo nektar javorji, divja češnja, robinija ali akacija, lipa in pravi kostanj. 

Čebelar, ki želi dobro izkoristiti medenje v naravi, mora imeti v točno določenem času dobro razvite čebele. Da pa bi se čebelar lahko čim bolje pripravil na različne čebelje paše, mu pri napovedovanju medenja pomaga tudi strokovna služba, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije in jo vodi g. Aleš Bozovičar. Podlago za delovanje ima opazovalno-napovedovalna služba medenja danes v Zakonu o živinoreji in Pravilniku o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja.


V okviru Čebelarske zveze Slovenije pri nas že več kot sto let deluje  Opazovalno-napovedovalna služba medenja (ONS), ki si je ustvarila ugled po vsem svetu. Ob pomoči terenskih poročevalcev to službo vodi g. Aleš Bozovičar. Poglavitne naloge ONS so: 
- napovedovanje medenja,
- izvajanje terenskih pregledov zarodnih oblik proizvajalcev mane, 
- nadziranje razvoja proizvajalcev mane in stanja medečih virov, 
- usposabljanje čebelarjev za metode napovedovanja medenja in 
- prenašanje znanja o napovedovanju medenja na čebelarje.