Zagotovite si vse potrebno za uspešno kandidiranje na razpisih za čebelarje

07.03.2023 14:54:09
Ekonomika
Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov, ki je podlaga za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov v letih 2023 – 2027 (v nadaljevanju uredba). Posameznim intervencijam, ki so opredeljene v uredbi, bodo sledili razpisi, kjer bodo določeni in opredeljeni podrobni pogoji za kandidiranje. Informacije o natančnih terminih razpisov bodo objavljene na spletni strani ČZS. Svetujemo, da si pred objavo razpisa zagotovite potrebna dokazila o izobraževanjih, certificirano digitalno potrdilo ter se usposobite za uspešno oddajo elektronske vloge.

IZOBRAŽEVANJA

Za uspešno kandidiranje v okviru intervencije »Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme« potrebujete:
- potrdilo o udeležbi na usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu (osnovne ali obnovitvene) v izvedbi JSSČ ali vzpostavljen lastni sistem HACCP
- potrdilo o udeležbi v največ štirih letih pred objavo razpisa na veterinarskem izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je izvedel NVI,
- potrdilo o udeležbi v največ štirih letih pred objavo razpisa na apitehničnem usposabljanju, ki ga je izvedla JSSČ.

Za kandidiranje v okviru intervencije »Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu« velja kot priloga k vlogi potrdilo o udeležbi v največ štirih letih pred objavo razpisa na veterinarskem izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je izvedel NVI.

Za kandidiranje v okviru intervencije »Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic« je pri čebelarjih, ki imajo nad 100 čebeljih družin in želijo na razpisu kandidirati na način, da sami izdelujejo satnice iz lastnega voska, je potrebno priložiti potrdilo o usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu (osnovne ali obnovitvene) v izvedbi JSSČ ali vzpostavljen lastni sistem HACCP.

Urnik usposabljanj v marcu
 
USPOSABLJANJE ZA USPEŠNO ODDAJO ELEKTRONSKE VLOGE

V skladu z objavljeno uredbo bo za vse razpise potreben elektronski vnos vloge. Prestavitev splošnih informacij o elektronskem vnosu vlog in navodil za izpolnjevanje vlog bo potekala v ponedeljek, 27. 3. 2023, ob 16. uri na Čebelarski zvezi Slovenije v izvedbi Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

DIGITALNO POTRDILO

Za elektronski vnos vloge na razpise v okviru intervencij v čebelarstvu si je potrebno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo. Brezplačno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA je možno pridobiti na upravni enoti.

PREDSTAVITEV UKREPOV

Predstavitev ukrepov nove SKP za čebelarje, ki jo bo izvedlo MKGP, bo potekala:
- v nedeljo, 19. 3. 2023, ob 10. uri na ApiSloveniji v Celju
- v ponedeljek, 27. 3. 2023, ob 16. uri na Čebelarski zvezi Slovenije
 
Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ

Vir:
- MKGP
- ČZS: https://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=4&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=12922
- NVI: https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanja-s-podrocja-zdravstvenega-varstva-cebel-v-okviru-uredbe
- Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8723