SWOT analiza – osnova za postavitev in doseganje ciljev v lastnem čebelarstvu

28.12.2022 13:47:01
Ekonomika

Za uspešno implementacijo naših idej in doseganje zastavljenih ciljev pri poslovanju čebelarstva je potrebno strateško načrtovanje pri katerem moramo preučiti lastne zmogljivosti, hkrati pa se moramo ozreti tudi na zunanje dejavnike, ki so lahko trn v peti ali pa opora za še uspešnejše poslovanje. Pred sprejemanjem odločitev je zato pomembno, da vse te dejavnike preučimo. Ena izmed metod pri snovanju razvoja čebelarstva je SWOT analiza ali po slovensko PSPN matrika. Kratice označujejo elemente, ki jih v tej matriki preučujemo: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.

SWOT analiza je tehnika tako za ocenjevanje uspešnosti, konkurence, tveganja in potenciala čebelarstva. Tehnika vodi k snovanju strategij in načrtov, za katere obstaja več verjetnosti, da bodo uspešni in stran od tistih, ki bi bili manj uspešni. V čebelarstvu lahko SWOT analizo uporabimo za odločitve pri obsegu oz. velikosti našega čebelarjenja, pri tehnologiji čebelarjenja, pri odločitvi o naboru čebeljih pridelkov, ki jih pridobivamo, pri snovanju in razvoju novih izdelkov iz čebeljih pridelkov, pri načrtovanju trženja, pri kreiranju prodajnih poti, pri snovanju apiturizma in drugih dopolnilnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjamo v okviru čebelarstva.

Za izdelavo SWOT analize uporabimo tabelo, ki je razdeljena na štiri dele: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Prednosti in slabosti se nanašajo na dejavnike znotraj našega čebelarstva. Prednosti opisujejo, v čem se čebelarstvo odlikuje in kaj ga ločuje od konkurence. Pri tem se osredotočamo na različne lastnosti kot so npr. tehnologija čebelarjenja, baza strank, nabor čebeljih pridelkov in izdelkov, nabor dejavnosti. Slabosti so področja oz. lastnosti čebelarstva, na katerih so še potrebne izboljšave. Priložnosti in nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike. Priložnosti so ugodni zunanji dejavniki, ki lahko čebelarstvu dajo konkurenčno prednost. Priložnosti so lahko npr. bližina področij z dobrimi pašnimi pogoji, dobra prepoznavnost čebelarstva na določenem področju, zaščiteno območje z ekstenzivnim kmetijstvom, bližina turističnih središč, posluh potrošnika za lokalno pridelano hrano. Nevarnosti pa so dejavniki, ki lahko škodijo čebelarstvu kot npr. čedalje višji stroški, ki vplivajo na višjo lastno ceno, neugodni podnebni pogoji, omejeni pašni pogoji, interes potrošnikov po nakupu uvoženega medu.

Priporočljivo je, da pred pripravo analize določimo cilj ali več ciljev, ki ga želimo doseči pri razvoju čebelarstva, npr. razvoj novega izdelka »med z orehi«, pridobivanje in prodaja cvetnega prahu, odprtje apiturizma. SWOT analiza nam pri cilju, na katerega se osredotočimo, pomaga, da lažje precenimo, če je zastavljeni cilj smiseln ali ne. Za izdelavo za nas koristne in uporabne SWOT analize je pomembno, da smo pri iskanju lastnosti objektivni. Pri snovanju si pomagamo z različnimi vprašanji. Če želimo imeti dobro SWOT analizo, se morajo nekatera vprašanja dotikati tudi konkurence. Poznavanje in analiza konkurence je pomembna, ker je gonilo našega napredka, saj pri tem stremimo k izboljšavam. Svoje delovanje lahko izboljšamo tudi s poslovnim sodelovanjem, nikakor pa si ne smemo privoščiti kritiziranja konkurence, saj s tem posredno dajemo slabo luč tudi na lastno poslovanje.

Primeri vprašanj pri oblikovanju SWOT analize:

PREDNOSTI
Kaj delamo boljše v primerjavi z ostalimi?
Kaj je naše največje bogastvo?
Kakšna je naša prednost pri naboru izdelkov, ki jih prodajamo?

SLABOSTI
Na katerih področjih smo slabši od konkurence?
Kaj lahko pri poslovanju našega čebelarstva še izboljšamo?
Kakšne so težave pri prodaji čebeljih pridelkov in izdelkov?

PRILOŽNOSTI
Kakšni so novi trendi na trgu?
Kakšen nabor izdelkov oz. dejavnosti zanima potrošnike oz. obiskovalce?
Kakšne so prednosti okolja, kraja, lege, kjer imamo naše čebelarstvo?
Kako lahko sodelujem s konkurenco za izboljšanje našega poslovanja?

NEVARNOSTI
Ali se uvajajo kakšni novi predpisi, ki bi lahko ogrožali naše delovanje?
Kakšna je naša konkurenca, s katero dejavnostjo znotraj čebelarstva se ukvarja, ki bi lahko poslabšala naše poslovanje?
Kakšne so nakupne navade potrošnikov, kako se spreminjajo, na kakšen način lahko nakupne navade potrošnikov oz. njihove spremembe vplivajo na naše poslovanje?

Ko si odgovorimo na zastavljena vprašanja in najdemo čim več prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, je SWOT analiza pripravljena. V primeru, da imamo zastavljenih več ciljev, lahko precenimo, kateri cilj je smiselno zasledovati, katerega bi ovrgli, kakšno bi bilo zaporedje ciljev in podobno.

S SWOT analizo razčlenimo zapletene izzive in jih na ta način lažje obvladujemo in rešujemo. Obsega tako notranje dejavnike, s katerimi se srečujemo praktično vsak dan, na drugi strani pa od nas zahteva presojo in nekoliko večji pogled tudi na zunanje dejavnike. S tovrstno analizo si lahko pomagamo pri različnih vprašanjih, ki se nam pojavljajo pri čebelarjenju. Primer tabele podajamo v prilogi.

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ

Vir: SWOT Analysis: How To With Table and Example, dostopen na: https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp#toc-what-is-swot-analysis .

Fotografije