Odgovori MKGP na sklepe 11. pisne seje UO ČZS

24.10.2022 15:39:05
Ekonomika
Odgovori MKGP na sklepe 11. pisne seje UO ČZS, ki se navezujejo na poziv za podajo predlogov pomoči sektorjem z dne 19. 7. 2022

19. 7. 2022 je ČZS prejela poziv za podajo predlogov pomoči sektorjem: »Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel«, št. Dok.: 33076/2022/1. Predsednik ČZS Boštjan Noč je 27. 7. urgentno sklical video sestanek, ki so se ga 27. 7. 2022 udeležili: predsednik ČZS Boštjan Noč, podpredsednik ČZS Marko Alauf, vodja služb ČZS Lidija Senič, svetovalki specialistki za ekonomiko Tina Žerovnik in Petra Bračko, opazovalec in napovedovalec čebeljih paš Aleš Bozovičar, tajnica ČZS Barbara Dimc in predsednica Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev Urška Intihar. Udeleženci so na sestanku oblikovali predloge štirih sklepov za obravnavo na UO ČZS.

Na 11. pisni seji, ki je potekala med 27. 7. in 1. 8. 2022 so člani UO ČZS, ki vključuje tudi predsednika ČZS (19) prvi, (2) drugi in (4) četrti predlagani sklep potrdili s 17 glasovi, pri čemer dva člana UO-ja nista glasovala. (3) Tretji predlagani sklep je bil potrjen s 16 glasovi in enim vzdržanim glasom, pri čemer dva člana UO-ja nista glasovala.
Sklepi, ki jih je potrdil UO ČZS so bili posredovani na MKGP. Objavljamo odgovore, ki jih je podalo MKGP na posredovane sklepe.

1. Zaradi podražitve sladkorja, repromateriala, energentov in zdravil za zatiranje varoj UO ČZS od MKGP oz. Vlade RS pričakuje draginjski dodatek čebelarjem v višini 10,00 EUR na vsako čebeljo družino, ki je vpisana v Centralni register čebelnjakov.

Na podlagi predloga je MKGP dne 21. 9. 2022 sklicalo sestanek, na katerem so poleg predsednika ČZS in vodje služb ČZS prisostvovali tudi trije predstavniki KGZS in dva predstavnika SZPČ. Predlog MKGP je bil izplačilo nadomestila škode v višini 5€  na čebeljo družino za čebelarje, ki imajo v Centralnem registru čebelnjakov registriranih manj kot 40 ČD, ter 9€ na čebeljo družino za čebelarje, ki imajo v Centralnem registru čebelnjakov registriranih več kot 40 ČD.
 
ČZS se na sestanku s predlogom ni strinjala, saj ni bil v skladu s sklepom UO ČZS, ki predlaga finančno nadomestilo v višini 10,00€ za vsako čebeljo družino. Zato je bil predsednik ČZS dne 10. 10. ponovno povabljen na sestanek z ministrico Ireno Šinko na MKGP. Na podlagi dodatne argumentacije predsednika ČZS je skupina za draginjo pri Vladi RS to preučila in rezultat le tega je bil 12. 10. 2022 objavljen Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju.
 
Trenutni predlog uredbe opredeljuje, da finančno nadomestilo v višini 10€ na čebeljo družino (skupno finančno nadomestilo v višini 1,96 mio EUR) prejme vsak čebelar, ki ima na dan 31. 10. 2021 v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine, pri številu upravičenih ČD se upošteva stanje ČD na dan 31. 10. 2021, pogoj pa je, da je upravičenec vpisan v register čebelnjakov na dan 20. 8. 2022.
 
Dne 20. 10. 2022 je na svoji redni seji predlog odloka obravnaval UO ČZS in sprejel sledeče sklepe:
 
Sklep št. 174.: UO ČZS predlaga, da se v predlogu spremembe Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, pri dodelitvi finančnega nadomestila upošteva stalež čebeljih družin na dan 20. 8. 2022.
 
Sklep št.: 175: UO ČZS se strinja s predlogom Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, ki kot pogoj opredeljuje najmanj 4 čebelje družine, vpisane v Centralnem registru čebelnjakov.
 
Sklep št. 179: UO ČZS predlaga, da se del obrazložitve predloga Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju spremeni iz »Zaradi dodelitve pomoči in s tem znižanja stroškov pridelave medu se pričakuje, da se priporočena cena medu ne bo povečala.«  v: »ČZS je letos v spomladanskem času objavila priporočene cene medu za leto 2022, ki so se v primerjavi z lanskimi priporočenimi cenami povišale za 5 %, kar je manjši delež kot znaša letošnja letna inflacija. Zaradi dodelitve pomoči in s tem znižanja stroškov pridelave medu, ČZS do konca leta 2022 ne bo podala novih priporočenih cen medu.«
 
2. UO ČZS pričakuje od Ministrstva za finance RS (MF) spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v skladu z dopisom, ki sta ga Čebelarska zveza Slovenije in Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev posredovala na MF. Poslani dopis je predlagal spremembo drugega odstavka 2. člena, ki določa uveljavljanje vračila trošarine za čebelje panje glede na kriterij za določitev normativne porabe goriva: (1) 620 l za od 41 do 100 čebeljih panjev, (2) 1210 l za od 101 do 200 čebeljih panjev in (3) 1650 l za več kot 201 čebelji panj. V skladu s predlagano spremembo bi se kriterij vezal na posamezno čebeljo družino, za 41 čebeljih družin bi znašala normativna poraba 620 litrov goriva in nato za vsako čebeljo družino dodatnih 15 litrov goriva (42 čebeljih družin 635 l goriva, 43 čebeljih družin 650 l goriva itd.).

Odgovor MKGP:
 
V času javne obravnave spremembe Zakona o trošarini (v nadaljevanju: ZTro) je ČZS podala pobudo, da so do znižanja trošarine upravičeni tudi čebelarji, ki vozijo čebele na pašo z osebnimi vozili. Poglavitna rešitev predloga spremembe ZTro je omogočiti pravico do nakupa goriva s takojšnjim znižanjem trošarine za kmetijski sektor, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. S predlagano rešitvijo se omogoči takojšnjo, neposredno trošarinsko ugodnost, že ob nakupu goriva in ne več v obliki zahtevka za vračilo trošarine, ki se praviloma vlaga za preteklo koledarsko leto, torej z zamikom. Čebelarji bodo upravičeni do nakupa davčno označenega goriva za vozila, ki so prirejena za prevoz čebeljih panjev z neposredno oprostitvijo plačila dela trošarine. Upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo so osebe, ki so v skladu s 94. členom ZTro-1 in na njegovi podlagi izdanim pravilnikom, nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani agrarne skupnosti in imajo v uporabi kmetijska in gozdna zemljišča, uporabniki gozdnih zemljišč ali imetniki vsaj 41 čebeljih panjev, ki so v Registru čebelnjakov evidentirali premike čebel v skladu s kmetijsko zakonodajo.
 
Pojasnilo ČZS:
 
V pripravi je predlog novele Zakona o trošarinah-1 (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21), s ciljem, da se omili posledice visokih cen energentov na področju pravic iz davkov, iz katerega smo čebelarji skoraj izpuščeni. Zato je ČZS na več inštitucij že v času javne obravnave tega predloga novele Zakona, naslovila dopise, kjer predlagamo, da se v predlogu novele Zakona o trošarinah -1 upošteva tudi čebelarje kot to veleva Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se uporabljajo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17, 8/18 in 35/22), ki je bil sprejet 10. marca 2022. V zakonu pa naj se še dodatno upošteva in dopolni normativne razrede, saj le ti sedaj izključujejo večje čebelarje.
 
Čebelarska zveza Slovenije predlaga, da so do povračila trošarin upravičeni tudi čebelarji, ki čebelarijo z večjim številom čebeljih družin. Kriterij naj se veže na posamezno čebeljo družino. Prag do upravičenosti naj ostane takšen kot je naveden v pravilniku (1. točka drugega odstavka 4. člena) najmanj 41 čebeljih družin z ustreznimi odmiki od naslova stalnega prebivališča čebelarja.
Predlagamo, da za 41 čebeljih družin znaša normativna poraba 620 litrov goriva, nato za vsako čebeljo družino dodatnih 15 litrov goriva (42 čebeljih družin 635 l goriva, 43 čebeljih družin 650 l goriva itd.).
 
V predlogu novele Zakona nas moti tudi navedba »vozila pridelana za prevoz čebeljih družin«.  Tako kot ostale panoge znotraj kmetijstva tudi čebelarji izvajamo nadzor in oskrbo čebelji družin tekom celega leta in ne samo v pašni sezoni zato smo v sodelovanju z MKGP in MF v prejšnji sestavi vzpostavili normativne razrede na podoben način kot jih imajo ostali deležniki znotraj kmetijke panoge.
 
ČZS se o problematiki v povezavi s trošarinami pogaja s pristojnim Ministrstvom za finance, ki na naš predlog ne odgovori. Želeli bi si vsaj povabila na sestanek, kjer bi lahko predstavili našo problematiko in specifiko čebelarstva.

3. Zaradi draginje, ki dodatno povečuje stroške poslovanja, nekateri poklicni čebelarji že opuščajo svojo dejavnost, kar lahko dolgoročno vpliva na manjšo samooskrbo s čebeljimi pridelki. UO ČZS bi zato predlagal, da čebelarjem, ki delujejo kot pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo v Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, država sofinancira strošek zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

Plačilo prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Kmet (v pokojninskem in invalidskem zavarovanju) je oseba, ki opravlja kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji (kmetijska dejavnost), kot je določena z Zakonom o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme) in je nosilec ali član kmetije. Kmetje se obvezno zavarujejo, če:
  • imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
  • se ne šolajo,
  • niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
  • ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek 4.894,06 EUR letno.
Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 so kmetje sami zavezanci za plačilo prispevkov za socialno varnost zavarovanca, razen prispevkov delodajalca, ki so plačani iz državnega proračuna.  Če je oseba poleg opravljanja kmetijske dejavnosti tudi v delovnem razmerju za polni delovni čas ali je registrirana kot samostojni podjetnik ali je družbenik in poslovodna oseba, je že prednostno zavarovana na podlagi delovnega razmerja oziroma na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti ali kot družbenik in poslovodna oseba, zato se kot kmet ne zavaruje. Na podlagi navedenega so čebelarji, ki svojo dejavnost opravljajo v organizacijski obliki kot samostojni podjetniki ali kot pravne osebe, sami oziroma njihovi delodajalci zavezani k plačilu prispevkov za socialno varnost zavarovanca. Prav tako delodajalec krije prispevke delodajalca. Navedeno velja tudi za vse ostale gospodarske dejavnosti.

4. Zaradi motene redne dobave in nenehnega nihanja cen sladkorja, ki ga čebelarji potrebujejo za hranjenje čebel, UO ČZS predlaga MKGP-ju oz. Vladi RS, da zagotovi redno dobavo sladkorja in regulacijo cen sladkorja.

Vlada RS se bo pozanimala, kako črpati sladkor (surovine) iz blagovnih rezerv v primeru pomanjkanja sladkorja.

ČZS