Razpis za podporo za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev 9.1, pred

19.02.2021 12:36:27
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave razpisov v okviru PRP za leto 2021. V septembru 2021 bo predvidoma objavljen tudi razpis 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju v septembru 2021. Namen razpisa je povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.
Upravičenci v okviru tega ukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki imajo pomemben tržni delež, so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene morajo biti za področje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane v skladu z nacionalnimi pravilniki, ki urejajo področje skupin in organizacij proizvajalcev.
Znesek podpore se določi na podlagi letnega prihodka organizacije proizvajalcev od prodaje priznanih proizvodov v preteklem letu pri čemer se upošteva stopnja podpore glede na leto priznanja. Letni prihodek od prodaje se za prvo leto lahko izračuna kot povprečni letni prihodek posameznih članov v treh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis.
Podpora se na podlagi poslovnega načrta dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Sredstva se razdelijo po sklopih:
  • - za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), 
  • - za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
 
Za čebelarje pride v poštev sklop B oz. formiranje skupine proizvajalcev. Podlaga za kandidiranje na razpis za podukrep 9.1 je formiranje skupine proizvajalcev. Skupina proizvajalcev se mora registrirati na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot pravna oseba. Skupina mora predhodno opredeliti poslovna pravila, s katerimi člani opredelijo medsebojno organiziranost. Posamezni član ne sme imeti več kot 49% skupnega proizvodnega obsega skupine in tudi ne  more biti član več skupin za isti sektor. Pogoj za priznanje skupine proizvajalcev je, da ima skupina najmanj 5 članov in najmanj 200 čebeljih družin. Pogoj za pridobitev nepovratne podpore pa je, da ima skupina 15 članov in 600 čebeljih družin. Skupina proizvajalcev lahko dobi največ 25.000 Eur letno. Članstvo se ne sme zmanjšati pod 80% članov, kot jih je imelo ob oddaji vloge na javni razpis. Skupina mora zagotoviti izvajanje poslovnega načrta.

Več o ukrepu najdete na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m9-ustanovitev-skupin-in-organizacij-proizvajalcev/m9-1-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju
 
S podrobnostmi vas bomo seznanili, ko bo objavljen razpis.

Nataša Klemenčič Štrukelj