Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

17.02.2021 9:01:03
Ekonomika
​Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020  v skupni vrednosti 183,3 mio evrov.
Razpisi zanimivi za čebelarje:
 • Razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (M6.1) je namenjen mladim kmetom (starost od 18 do vključno 40 let), ki imajo znanje in so usposobljeni, za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. V primeru čebelarstva je osnovni pogoj prevzem ali vzpostavitev čebelarstva z minimalno 60 oz. maksimalno 200 čebeljimi družinami. Podpora je opredeljena kot pavšalni znesek. Znesek je namenjen izpolnitvi ciljev in mejnikov, opredeljenih v triletnem poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu mora mladi kmet prikazati gospodarski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. Za upravičenca, ki se zaposli ali načrtuje zaposlitev na kmetijskem gospodarstvu oziroma v pravni osebi – gospodarski družbi, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, znaša znesek podpore 45.000 eurov. Za upravičenca, ki zaposlitve ne zagotovi, pa znaša znesek javne podpore 18.600 eurov.
Razpis je objavljen – rok prijave je do 15. 6. 2021. Več o razpisu si lahko preberete na: https://www.czs.si/objave_podrobno_czs/11407 .
 • Razpis Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep M6.4) je namenjen za zagotovitev podpore naložbam za ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju – npr. turizem. Do podpore so upravičene tudi naložbe v rekonstrukcijo objektov, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine.
Upravičenci so lahko:
 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • gospodarske družbe,
 • zavodi ali
 • zadruge.
Upravičeni stroški so stroški povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo), ki so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz priloge uredbe, ki je predmet podpore, in jih je upravičenec opredelil v vlogi za javni razpis.
Predvidena objava razpisa je maj 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na: https://www.program-podezelja.si
 • Razpis Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi (podukrep 16.4) je namenjen vzpostavitvam in razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti. Upravičenec do podpore v okviru tega ukrepa je vodilni partner, skupaj z drugimi člani partnerstva. Za namen izvedbe projektov iz tega ukrepa se vzpostavi partnerstvo na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju. Podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.
Predvidena objava razpisa je maj 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na: https://www.program-podezelja.si
 • Razpis Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (podukrep 16.2) je tako kot podukrep 16.4. ukrep, ki podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.
 
Predvidena objava razpisa je junij 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na: https://www.program-podezelja.si/
 
 • Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (M16.9) je še en podukrep iz ukrepa sodelovanje. Cilj je preučiti možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. Podprti bodo projekti sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na omenjenih področjih.
Predvidena objava razpisa je avgust 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na: http://www.program-podezelja.si/
 
 • Razpisa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (M 4.1) in Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov (M 4.2) in sicer v obeh primerih za naložbe v zbirne centre. Z 8. spremembo PRP 2014-2020 (julij 2020) se uvaja nova skupina naložb, ki bo namenjena kolektivnim naložbam v pripravo kmetijskih proizvodov za prvo prodajo predelovalcem in prodajnim posrednikom (npr. zbirni centri, skladišča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema). Ukrep 4.1 se nanaša na osnovno dejavnost, torej pridelavo,  ukrep 4.2. pa na predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.
Predvidena objava razpisa je julij 2021.
Več o ukrepu 4.1. najdete na https://www.program-podezelja.si/ .
 
 
 • Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov (M 4.2) Cilj podukrepa je Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujati trženje kmetijskih proizvodov. Predmet podukrepa so naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Do podpore so upravičene tudi naložbe v nakup objektov oz. opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov, ureditev skladiščnih kapacitet.  
  Predvidena objava razpisa je avgust 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na: http://www.program-podezelja.si/
 
 • Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (M 4.1) – podukrep Zaščita za živali na paši pred napadi zveri je podukrep v okviru katerega se čebelarju sofonancira nakup opreme za zaščito čebelnjaka. Upravičena je vsa oprema, ki je nujna za vzpostavitev zaščite: pašni aparat, akumulator, sončni panel, voltmeter, visoka elektromreža ali pocinkana žica, izolatorji itd.
Predvidena objava razpisa je september 2021. Več o ukrepu si lahko preberete na http://www.program-podezelja.si/
 
 • V jesenskem času  MKGP načrtuje tudi objavo razpisov za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva (M 4.1)  in sicer Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij (predvidena objava sept.2021) in javni razpis za naložbe v hleve, gospodarska poslopja in nakup kmetijske mehanizacije (predvidena objava okt. 2021). Podukrep 4.1 je namenjen posameznim in kolektivnim naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih. Gre za naložbe v gospodarska poslopja, kamor sodijo tudi čebelnjaki in vzrejališča, itd. Sem sodi tudi pridelava ekoloških proizvodov in drugih proizvodov in tudi prilagoditev kmetovanja na gorskih področjih, kjer je glavni poudarek na zaščiti čebeljih panjev pred medvedi. Med opravičljive stroške spadajo stroški ureditve objektov in pripadajoča oprema za proizvodnjo medu. Upravičenci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imeti morajo vsaj 1 ha kmetijskih površin, naložba mora biti ekonomsko upravičena. Če ima kmetija v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ni obvezna. Pokrivanje stroškov v obliki nepovratnih sredstev je do 30% upravičenih stroškov naložbe. Delež se lahko poveča do 50% za določene namene (mladi kmet – 20% dodatka, ekološki pridelki).
Žal s strani MKGP nismo dobili točne informacije, ali bo najavljen razpis za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost podpiral tudi naložbe v čebelarstvo. V kolikor v kratkem planirate večjo naložbo v osnovno kmetijsko dejavnost, ki bo ekonomsko upravičena, vas vabimo, da nam to do konca maja sporočite na e-naslov: tanja.magdic@czs.si .
 
 Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ