Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil za zatiranje varoje

02.07.2021 12:08:08
Tehnologija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, in najmanj 300 eurov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih.
Delež sofinanciranja nakupa zdravil znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v preglednici točke 5.3 tega javnega razpisa, oziroma največ 6 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
Vlogo za povrnitev stroškov nakupa zdravil je treba poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča), in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 16. 7. 2021.
 
Več na povezavi:
Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021 | GOV.SI