Objavljeni trije javni razpisi za čebelarje

22.03.2019 14:00:25
Tajništvo

Ljubljana, 22. 3. 2019 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo danes, v petek, 22. marca, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 323.800 evrov.
 

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 27. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri, in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 30. aprila 2019.

V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic. Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Dodatne informacije najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.

Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si .
Javne razpise in razpisno dokumentacijo najdete na spodnji povezavi:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ČZS, JSSČ, bo kot pomoč čebelarjem pri pripravi njihovih vlog po različnih krajih v Sloveniji organizirala uradne ure.
Uradne ure javne svetovalne službe v čebelarstvu

Ponedeljek, 25. 3. 2019
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 11.–17. ure
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 11.–17. ure
Torek, 26. 3. 2019
Pisarna ČD Ptuj in ZČD Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj 9.–11. ure
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 12.–16. ure
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 12.–16. ure
Dom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka 10.–16. ure