Naložbe s področja čebelarstva

17.12.2018 22:27:53
Ekonomika
G. Darko Simončič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Dnevu čebelarskega turizma predstavil možnosti za financiranje naložb s področja čebelarstva, v nadaljevanju navajamo povzetek predstavitve:
Iz javnega razpisa PRP-ja za obdobje 2011 – 2020 imajo čebelarji možnosti sofinanciranja naložb iz ukrepa 4. in sicer v podukrepu 4.1 kjer se financirajo naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2, ki vključuje naložbe za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Poleg tega so možnosti financiranja skupinskih naložb na podeželju, v okviru Leader programov oziroma CLLD.
Za podukrepa 4.1 in 4.2 veljajo nekatere splošne določbe. Kmetije morajo izkazati obseg dela in prihodek iz poslovanja iz koledarskem letu pred vložitvijo vloge. Za naložbe majhnih kmetij, ki imajo prihodek iz poslovanja od 4.000 eurov do ene letne minimalne plače na zaposlenega v RS na polnovredno delovno moč pa se za naložbe do 50.000 EUR priznane vrednosti ne zahteva poslovnega načrta.  
Podukrep 4.1 je namenjen naložbam v kmetijska gospodarstva. Gre za naložbe v gospodarska poslopja, kamor sodijo tudi čebelnjaki in vzrejališča, itd. Sem sodi tudi pridelava ekoloških proizvodov in drugih proizvodov in tudi prilagoditev kmetovanja na gorskih področjih, kjer je glavni poudarek na zaščiti čebeljih panjev pred medvedi. Med opravičljive stroške spadajo stroški ureditve objektov in pripadajoča oprema za proizvodnjo medu. Upravičenci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imeti morajo vsaj 1 ha kmetijskih površin, naložba mora biti ekonomsko upravičena. Če ima kmetija v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ni obvezna. Pokrivanje stroškov v obliki nepovratnih sredstev je do 30% upravičenih stroškov naložbe. Delež se lahko poveča do 50% za določene namene (mladi kmet – 20% dodatka, ekološki pridelki).
Za zaščito čebeljih panjev je najnižji znesek podpore 1.000 EUR, za ostale ukrepe 2.000 EUR, najvišji znesek podpore pa znaša za kmetije do 500.000 EUR.
Ni pomembna samo pridelava ampak tudi predelava, če hočemo predelat čebelje proizvode pride v poštev podukrep 4.2, ki je namenjen predelavi oz. trženju kmetijskih proizvodov. Predlagatelji so lahko nosilci kmetije in tudi podjetja. Podukrep podpira naložbe v ureditev in obnovo objektov, skladiščnih kapacitet in ustrezne opreme, ki je potrebna za namen predelave kmetijskih proizvodov. Stopnja podpore  znaša, tako kot pri podukrepu 4.1 30 %, ki se lahko poveča do 50 % upravičene vrednosti naložbe. Najnižji znesek podpore je 5.000 EUR. Podukrep podpira tudi namenske aparate za trženje, prilagoditev prevoznih sredstev za prevoz kmetijskih proizvodov,.. Upravičene so tudi naložbe v degustacijske in prodajne prostore namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku.
Za naložbe na področju turizma so primerne naložbe v okviru podukrepa 6.4. Pri teh naložbah ni nepovratnih sredstev ampak so podpore v obliki finančnih inštrumentov. To pomeni, da lahko nekdo vzame kredit pri banki, ki je v okviru določene sheme. V tem primeru se mu regresira  80 % bančne garancije, ugodnejša je lahko tudi obrestna mera in sama ročnost kredita.  Višina kredita je odvisna od naložbe, možno je tudi uveljavljanje podpore za obratna sredstva, ki so vezana na naložbo.
Skupinske naložbe, ki so v okviru CLLD pridejo v poštev, če se lokalna akcijska skupina na podlagi strategije lokalnega razvoja odloči izvesti neko skupno naložbo na določenem območju. Ti projekti so financirani do 85% upravičenih stroškov do 300.000 EUR skupne vrednosti.
V pripravi je razpis za podukrep 4.1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva. V razpisu bodo zajeti le objekti, kot so čebelnjaki, vzrejališča, ne pride pa v poštev oprema.
Za konec januarja 2019 je napovedan javni razpis za predelavo oz. trženje kmetijskih. Razpis bo odprt dlje časa, tako, da bo čas za pripravo projektov.

Zapisala: Nataša Klemenčič Štrukelj