Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, Podukrep 9.1

05.10.2018 13:10:45
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za podukrep 9.1. Podukrep je namenjen podpori pri ustanavljanju skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018.
Namen razpisa je povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu. Organizacije in skupine proizvajalcev omogočajo boljšo organiziranost in boljše pogajalsko izhodišče primarnih proizvajalcev. Povezanost posredno vpliva na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine oziroma organizacije, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.
Upravičenci v okviru tega podukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki imajo pomemben tržni delež, so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene morajo biti za področje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane v skladu z nacionalnimi pravilniki, ki urejajo področje skupin in organizacij proizvajalcev.
Sredstva se upravičencu dodelijo za obdobje od vložitve vloge na javni razpis do konca koledarskega leta pred katerim se izteče petletno obdobja od priznanja organizacije proizvajalcev. Podpora se upravičencu dodeli za posamezno koledarsko leto.
Znesek podpore se določi na podlagi letnega prihodka organizacije oziroma skupine proizvajalcev od prodaje priznanih proizvodov v preteklem letu pri čemer se upošteva stopnja podpore glede na leto priznanja. Letni prihodek od prodaje se za prvo leto lahko izračuna kot povprečni letni prihodek posameznih članov v treh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Znesek podpore se vsako leto degresivno znižuje in v prvem letu znaša 10%, v 5 letu pa 6% vrednosti tržne proizvodnje. Podpora se dodeli na podlagi poslovnega načrta, znesek podpore, ki se letno nameni kot pavšalno plačilo pa ne sme presegati 25.000 evrov za skupino oziroma 50.000 evrov za organizacijo proizvajalcev.

Predpogoj, da bi skupina ali organizacija proizvajalcev lahko kandidirala na tem javnem razpisu, je torej pridobitev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev. Ta status pridobi v ločenem upravnem postopku, ki ga vodi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Le z odločbo priznane skupine ali organizacije lahko potem vložijo vlogo za pridobitev sredstev.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR.
Sredstva se razdelijo po sklopih:
  • - 750.000,00 EUR za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
  • - 750.000,00 EUR za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
 
Čebelarji se v skladu s pravilnikom o priznanju skupin proizvajalcev za skupno trženje lahko priznajo kot skupina proizvajalcev. Tako je za čebelarje in druge sektorje, ki se v skladu s pravilnikom lahko priznajo, namenjen sklop B. Za priznanje v sektorju čebelji proizvodi mora imeti skupina najmanj 5 članov in najmanj 200 čebeljih družin, za vstop v podukrep pa najmanj 15 članov, ki imajo najmanj 600 čebeljih družin. Merila za izbor vlog temeljijo na številu članov in številu čebeljih družin, izvajanju shem kakovosti, izpostavljenosti sektorja na prostem trgu oziroma certifikat ISO, ki ga pridobi pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev.
Več o javnem razpisu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 
Dostop do pravilnika o priznanju najdete na spletni povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12183
Dostop do razpisa najdete na spletni povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1430