Pomoč in zagon dejavnosti za mlade kmete - iz strokovne razprave in predstavite

06.09.2018 11:53:00
Ekonomika
V nedeljo, 26.8.2018 smo na AGRI izvedli strokovno razpravo namenjeno čebelarjem, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem kmetije in bi v podukrep 6.1. Pomoč in zagon dejavnosti za mlade kmete lahko vstopili na podlagi števila čebeljih družin. V podukrep lahko vstopijo čebelarji (kmetje), ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo in razmišljajo o prevzemu ali vzpostavitvi in razvoju čebelarske kmetije, ter želijo kandidirati na javnem razpisu (JR) iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč in zagon dejavnosti za mlade kmete, če seveda izpolnjujejo vse pogoje JR. Na strokovni razpravi sta sodelovali nosilka ukrepa na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Marija BRODNIK LODEWIJK in ga. Darja ŠOLAR, mlada prevzemnica čebelarske kmetije.
Predstavnica MKGP je predstavila javni razpis, pogoje in zahteve ter dosedanje izkušnje MKGP z izvajanjem JR in opozorila na kaj morajo biti vlagatelji še posebno pozorni.
Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG MID) ali samostojni podjetnik, ki je kot mladi kmet nosilec KMG MID-a ali družba z enim družbenikom, ki je nosilka KMG-MID-a in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja in je star od 18 do vključno 40 let (na dan oddaje vloge še ni dopolnil 41 let), ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo. Za vzpostavitev kmetije je ključna izpolnitev treh korakov:
1) upravičenec je postal izključni lastnik ali solastnik kmetije z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem oziroma partnerico (pravnomočni sklep o vpisu v zemljiško knjigo),
2) postal je nosilec kmetije v RKG in
3) vzpostavitev knjigovodstva.
Prvi in drugi korak morata biti opravljena največ v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na JR, vendar pred oddajo vloge na JR. Eden od specifičnih pogojev za vstop v podukrep je tudi velikost kmetije s katero vstopa v podukrep. V primeru, ko ima upravičenec v upravljanju manj kot 6ha (največ 80 ha) primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, lahko vstopi na podlagi najmanj 15 glav velike živine (največ 160 GVŽ) istovrstnih živali ali najmanj 60 čebeljih družin (največ 200 čebeljih družin).  V podukrep tako lahko vstopijo tudi čebelarji, žal pa popolnoma brez kmetijskega zemljišča ne gre. Eden od pogojev, ki ga morajo izpolniti tudi čebelarji je oddaja zbirne vloge, ki mora biti oddana v letu objave javnega razpisa. Potrebna je tudi izpolnitev pogoja aktivnega kmeta, ki pa mora biti izpolnjen najpozneje 18 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev. Aktivni kmet se dokazuje z odločbo  o pridobljenih pravicah v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, ekološko kmetovanje ali dobrobit živali. To pomeni, da mora čebelar imeti v lasti ali upravljanju vsaj 1 ha kmetijskih površin.
Upravičenec pripravi 3 letni poslovni načrt v katerem opredeli izhodiščno stanje kmetije, mejnike in cilje, ki so vključeni v razvoj kmetije in opis dejavnosti, ki so potrebni za razvoj dejavnosti kmetije. V obdobju izvajanja ukrepa mora upravičenec doseči obvezne mejnike in cilje in ves čas izvajanja ukrepa mora izpolnjevati vstopne pogoje. To pomeni, da v kolikor vstopi s 60 čebeljimi družinami, nikoli ne sme imeti manj kot 60 čebeljih družin.
Upravičenec pridobi pavšalno nepovratno pomoč. V primeru, da kandidira na sklop A, kar pomeni da se na prevzeti kmetiji zaposli ali načrtuje zaposlitev v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, je upravičen do 45.000 EUR, v primeru, da kandidira na sklop B, pa je višina sredstev 18.600 EUR.
Primerov, ko so mladi prevzemniki vstopili v podukrep 6.1. na podlagi števila čebeljih družin, je kljub težavam zaradi vzpostavitve aktivnega kmeta, kar nekaj. Kot mlada prevzemnica se je na strokovni razpravi predstavila ga. Šolar, ki je predstavila svoje izkušnje s prijavo in izvajanjem aktivnosti za dosego ciljev, ki si jih je zadala v svojem razvojnem načrtu.
Predvidena objava naslednjega razpisa iz podukrepa 6.1. bo v oktobru, čas za oddajo vlog pa se bo iztekel predvidoma v drugi polovici decembra. Vlagateljem svetujemo, da se na prijavo dobro pripravijo. V pomoč pri pripravi na razpis obstaja forum, ki ga najdete na https://forum2.arsktrp.gov.si/ in kjer že najdete odgovore na številna vprašanja  ostalih interesentov, lahko pa tudi posredujete svoja vprašanja.
Veliko zanimanje za strokovno razpravo je pokazalo, da je za kandidiranje na tem javnem razpisu veliko interesa, žal pa ukrep ni najbolj naklonjen čebelarjem in na poti do pridobitve sredstev se srečujejo s številnimi preprekami. Žal v tem programskem obdobju še ni pričakovati sprememb z vidika ureditve pogojev za prevzem čebelarskih kmetij. Se pa pripravljajo rešitve in predlogi za naslednje obdobje po letu 2020.

Predstavitev ukrepa se nahaja v prilogi sporočila.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva