Posodobljen učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo v obravnavi

05.04.2018 13:55:22
Izobraževanje
Izbirni predmet Čebelarstvo je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) v osnovnih šolah prvič vpeljan leta 2001. Ker je od tedaj razvoj stroke hitro napredoval in je bil vmes posodobljen tudi učni načrt za osnovni predmet biologija v osnovni šoli (2011) je bila nujno potrebna tudi posodobitev učnega načrta za izbirni predmet Čebelarstvo.
Posodobljen učni načrt je od novembra 2016 do januarja 2018 pripravljala delovna skupina predstavnikov ČZS v sodelovanju s Predmetno razvojno skupino za biologijo na Zavodu RS za šolstvo. Upravni odbor ČZS je 8. 12. 2016 na svoji 5. redni seji sprejel sklep, da sprejema osnutek posodobitve učnega načrta za izbirni predmet Čebelarstvo.
V marcu 2017 smo na Zavod RS za šolstvo poslali vlogo za predložitev posodobljenega gradiva za učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo v osnovni šoli v postopek sprejemanja na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Vmes vlogo obravnava, poda mnenje in za Strokovni svet pripravi še Sektor za razvoj izobraževanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Želimo in pričakujemo, da bi bil posodobljen učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo sprejet še v mesecu maju 2018, ko bomo praznovali 1. svetovni dan čebel, saj bi to pomenilo, da bi ga lahko začeli uporabljati že v šolskem letu 2018/2019. Prepričani smo, da bo gradivo za posodobljeni učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo pripomoglo k večanju interesa za izvajanje izbirnega predmeta Čebelarstvo in vzpodbudilo več osnovnih šol k izvajanju izbirnega predmeta.
 
PODROBNEJE O POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU
Posodobljen učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo v osnovni šoli v skladu s posodobljenim učnim načrtom za osnovni predmet biologija uveljavlja sistemski pristop. Cilji in vsebine so posodobljeni v skladu z razvojem stroke, starostjo in zmožnostmi učenk in učencev. So bolj odprto zasnovani, da omogočajo večje prilagajanje zmožnostim, interesom učenk in učencev ter veliko povezav na predznanje in poglabljanje znanja osnovnega predmeta ter medpredmetne povezave. Vsebina predmeta omogoča sistemsko navzkrižno kurikularno povezovanje in razvijanje kompleksnega znanja.
Novost je tudi izbirni del, ki dodatno omogoča večjo fleksibilnost in prilagajanje izvedbe interesom, aktualnim temam ter obstoječim materialnim in kadrovskim pogojem na šolah ter naravnim danostim v šolski okolici. Vsebine in cilji obveznega dela so osnova za nadgradnjo v izbirnem delu, katerega učitelj strokovno avtonomno izbere tako na ravni vsebinskih sklopov in ciljev, njihove zahtevnosti in pristopov pri učenju in poučevanju, s čimer prispeva tudi k razvijanju metakognitivnih zmožnosti.
Posodobljeno gradivo za učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo v osnovni šoli je pripravila Komisija za pripravo predloga učnega načrta v sestavi: Predsednik - Mag. Aleš Rodman, Čebelarska zveza Slovenije ter člani - Dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo; Pavel Bone, univ. dipl. biol., Gimnazija Nova Gorica; Marko Borko, univ. dipl. ped., Čebelarska zveza Slovenije; Prof. Vladimir Fajdiga, čebelarski mojster, Čebelarska zveza Slovenije; Dušan Kaplan, Čebelarska zveza Slovenije; Mag. Minka Vičar, univ. dipl. biol., predmetna skupina za biologijo, Zavod RS za šolstvo; Mag. Mojca Šegel, prof. biol., Osnovan šola Vitanje; Andreja Smrdelj, univ. dipl. ing. str., Osnovna šola Dekani.
Posodobljeno gradivo za učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo v osnovni šoli so strokovno pregledali strokovnjaki (izredni prof. dr. Janko BOŽIČ, Biotehniška fakulteta, Janez GREGORI, prof. biol., Prirodoslovni muzej Slovenije ter učitelj mag. Marko HRASTELJ, univ. dipl. ing. agr., Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma) ter napisali recenzije.
Čebela je primer dobre prakse in tradicije odgovornega odnosa ter ravnanja z organizmi. Opraševalci so tudi dober primer organizmov, ki so nepogrešljivi za delovanje ekosistemov in sistemov za trajnostno (sonaravno) gospodarsko dejavnost (npr. v kmetijstvu in prehrani), ki kaže na nujnost sistemskega pristopa in hkrati dokazuje, da je uspešen. Čebela je tudi del naše naravne in kulturne dediščine po kateri je Slovenija vedno bolj prepoznavna, tudi s pričo dejstva, da je bil na pobudo Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov 20. maj razglašen za svetovni dan čebel.

MB