Obvestilo kmetijskim gospodarstvom glede prijave škode po pozebi v letu 2017

06.10.2017 21:12:59
Ekonomika
Obveščamo vas, da je danes 6. 10. 2017 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 (Odlok).
 
Odlok določa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017. Namen izvajanja ukrepa je izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti čebelarjev za nadaljevanje čebelarjenja. Podpora je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi slabih vremenskih razmer v letu 2017, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja.
 
KDO JE UPRAVIČEN DO NADOMESTILA ŠKODE
Do pomoči so upravičeni tisti čebelarji, ki so imeli na dan 30. 6. 2017 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz Registra čebelnjakov, pri čemer se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki se nanaša na stanje od vključno 31. 10. 2016 dalje in so ga vlagatelji sporočili do vključno 30. 6. 2017. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred pričetkom roka za oddajo vloge od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS).  Čebelarji, ki v času med 31. 10. 2016 in 30. 6. 2017 niso poročali o številu čebeljih družin v Centralni register čebelnjakov, do pomoči niso upravičeni.

VIŠINA POMOČI
Finančna pomoč znaša največ 6,00 eurov na čebeljo družino. V primeru, da skupna višina pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje, preseže razpoložljiva sredstva, se višina pomoči posameznemu vlagatelju sorazmerno zniža tako, da se izračunana skupna višina pomoči množi s korekcijskim faktorjem, ki se izračuna kot količnik razpoložljivih sredstev za odpravo posledic škode in izračunanje skupne višine pomoči.
Ker se pomoč dodeljuje po pravilu de minimis, je lahko najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči v obdobju treh proračunskih let, ki se odobri in izplača kmetijskemu gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju, največ 15.000 evrov. Za upravičence, ki so enotno podjetje, Agencija predhodno preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Za izvajanje tega ukrepa je v letu 2017 skupaj namenjenih do 665.000 evrov.
 
VLOGA: ČEBELARJI, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE BODO PREJELI PREDTISKANE OBRAZCE

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v ponedeljek 9. oktobra (tako da jih upravičenci lahko pričakujejo v torek oz. sredo) poslala predtiskane obrazce »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017«. Upravičenci naj počakajo na prejem predtiskanega obrazca in oddajo vlogo le na predtiskanem obrazcu!
Vloge ne oddajajte pred prejemom predtiskanega obrazca, saj vrstni red oddaje vloge ni pomemben. V primeru preseženih razpoložljivih sredstev, se bo namreč upošteval korekcijski faktor na vseh vlogah, tako, da bodo vsi upravičenci prejeli pomoč. V kolikor s strani Agencije ne prejmete predtiskanega obrazca, in izpolnjujete vse pogoje za pridobitev sredstev, lahko vložite vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije ali v prilogi 1 Odloka.

ROK ZA ODDAJO VLOGE
Vlagatelj mora izpolnjeni obrazec do 18. oktobra poslati na naslov Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali ga do 18. oktobra oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur. Svetujemo, da čebelarji pošljejo vlogo s priporočeno pošto!  Obrazec mora biti podpisan dva krat in sicer s strani vlagatelja (čebelarja) in s strani nosilca kmetijskega gospodarstva, ki ni nujno ista oseba.
 
PODROBNA NAVODILA IN POVEZAVA DO OBRAZCA OZ. VLOGE najdete na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/ukrepi_na_podrocju_cebelarstva/
 
POMEMBNO: UREDITEV VPISA V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Čebelarje opozarjamo tudi, da morajo že pred oddajo vloge imeti urejen vpis Kmetijskega  gospodarstva (KMG-MID) v register kmetijskih gospodarstev (RKG) skladno s 141. členom Zakona, ki ureja kmetijstvo. Čebelarska zveza Slovenije bo kmetijskim gospodarstvom, ki vpisa nimajo urejenega, najkasneje v ponedeljek poslala dopis, da si to uredijo.
 
KAKO LAHKO SAMI PREVERITE ALI JE VAŠ VPIS V RKG BREZ NAPAK?
Čebelarji lahko preko Javnega pregledovalnika obvestil sami preverite ali je vaš vpis v RKG brez napak.
Navodila kako preveriti najdete na: http://www.czs.si/objave_podrobno/6281
 
V kolikor bo sistem javil, da je na vašem KMG MID-u napaka se obrnite na območno Upravno enoto, kjer lahko uredite vpis in vam bodo svetovali kako napake lahko odpravite. Napake morate odpraviti pred oddajo vloge!
 
Vir:  http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/ukrepi_na_podrocju_cebelarstva/; MKGP, ČZS
 
Tanja Magdič                                                                                                      
Svetovalka za ekonomiko pri JSSČ