Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

03.10.2017 10:48:50
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja, na katera lahko kandidirajo tudi čebelarji, ki razmišljajo o povečanju in posodobitvi svojega čebelarstva z namenom zagotavljanja ekonomičnosti in povečanja prihodkov iz čebelarske dejavnosti.

1. podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov (med, čebelje matice) razen nakupu kmetijske mehanizacije. Za čebelarje pridejo v poštev zlasti naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki bi s tem postale ekonomsko učinkovitejše in bi zagotavljale delovna mesta. Upravičeni so do enkratne podpore za naložbe v višini do 50.000 eurov (kar pomeni od 15.000 do 25.000 eurov podpore). Ciljna skupina so majhne kmetije, ki so v letu 2016 iz naslova poslovanja (kmetijska, gozdarska in dopolnilna dejavnost) ustvarile od 4.000 do 9.488,76 eurov/PDM in so razpolagale z obsegom dela v višini vsaj 0,5 PDM (1 PDM pomeni obseg dela, ki ga zagotavlja 1 zaposlena oseba za polni delovni čas oziroma 1.800 ur letno). V praksi to pomeni čebelarja, ki hodi v službo in ima v lasti vsaj 20 čebeljih družin (1 panj_ustvari cca. 200 evrov prihodkov letno). V poštev pridejo tudi naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, z namenom, da se dvigne produktivnost, da se poveča stroškovna učinkovitost in da se poveča tudi higiena in kakovost. Upravičenci lahko pridobijo podporo v višini do 500.000 eurov (velja za kmetije in mikropodjetja) ter do 1.750.000 eurov (velja za mala, srednja in velika podjetja). Na razpis se lahko prijavijo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju RKG). Mladi kmetje v starosti 18 let do vključno 40 let (ob vložitvi vloge še nimajo 41. let), ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa so upravičeni do višje podpore. Med upravičljive stroške tako med drugim sodijo tudi postavitev čebelnjakov, nakup panjev in plemenilnikov, oprema za točenje in skladiščenje medu, oprema za pridelavo cvetnega prahu, čebeljega voska, oprema za vzrejo matic, nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev, avtomatska linija za točenje medu, ipd.
Predmet razpisa so tudi naložbe v zaščito čebeljih panjev pred medvedi. Na razpis lahko kandidirajo tisti, ki imajo lokacije čebeljih panjev uvrščene v gorsko območje oziroma na območjih pojavljanja medveda in volka. Upravičeni stroški za zaščito čebeljih panjev pred medvedi so: nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme – pašni aparat in solarni modul, ter nakup in postavitev elektronske opreme, namenjene zvočnemu ali svetlobnemu odvračanju živali.
Najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih vrstah naložb.
Vlagatelji morajo imeti urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.
Cilj je dvig produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje. Sofinanciranje znaša najmanj 30% in največ 50% upravičenih stroškov naložb. Upravičenec mora izdelati poslovni načrt v katerem izkaže ekonomsko upravičenost (ne velja za naložbe majhnih kmetij).
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure. Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2017/8_od_4_1_kmet_gospodarstva/8JR_4_1_P.pdf

2. podukrep 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja 
Predmet javnega razpisa so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske, namenjene prehrani ljudi in živali in podpore za naložbe v trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Pri trženju pridejo v poštev naložbe v ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov na lokaciji predelave, nadgradnja mobilnih prodajaln (prevoznih sredstev), v namenske aparate za prodajo in nadgradnja opreme za dostavo, ki je namenjena ohranjanju kvalitete kmetijskih proizvodov. Med opravičljive stroške sodijo tudi objekti vključno s pripadajočo opremo za predelavo medu  v fermentirano vino. Cilj razpisa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim gospodarstvom.
Upravičenec do podpore je nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje.
Upravičenec mora izdelati poslovni načrt v katerem izkaže ekonomsko upravičenost (ne velja za naložbe majhnih kmetij). Stopnja podpore znaša 30 – 50 %.
Vlagatelji morajo imeti urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta do vključno 30. novembra 2017 do 24. ure.
Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2017/3_od_4_2_nalozbe/3_JR_4_2_P.pdf

Nataša Klemenčič Štrukelj