Predstavitev ukrepov: Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev

23.12.2019 14:58:45
Ekonomika
V Uradnem listu RS št. 78/2019, z dne 20.12.2019, je bila objavljena Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2022. Uredba velja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022. Programsko leto 2020 se začne 1. avgusta 2019, izvaja se do 31. julija 2020.
Predstavljamo ukrep Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, ki je namenjen sofinanciranju čebelarske opreme ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev.
 
Podukrep: SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME
 
Čebelarji bodo lahko uveljavljali sofinanciranje za nakup spodaj navedene čebelarske opreme:
 1. čebelji panj s testnimi vložki,
 2. ometalnik,
 3. smukalnik cvetnega prahu,
 4. sušilnik za cvetni prah,
 5. točilo s pripadajočo opremo,
 6. posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje hrane,
 7. cedilo in cedilna posoda,
 8. črpalka za med,
 9. naprava za utekočinjenje medu,
 10. mešalnik in mešalna palica za kremni med,
 11. refraktometer,
 12. konduktometer,
 13. separator medu, voska, matičnega mlečka,
 14. polnilna naprava za med,
 15. stroj za etiketiranje steklene embalaže,
 16. stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
 17. krožna dozirna miza,
 18. cisterna za homogenizacijo,
 19. kontrolne tehtnice za embaliranje,
 20. tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
 21. sistemi za odkrivanje satov,
 22. kuhalnik voščin,
 23. stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
 24. topilnik voska,
 25. parni uparjalnik za voščine,
 26. kalup za vlivanje satnic,
 27. inkubator za shranjevanje matičnjakov,
 28. testni vložek,
 29. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel,
 30. hladilna komora in pripadajoča oprema,
 31. elektro agregat,
 32. ekološke satnice s certifikatom,
 33. oprema za krmljenje čebel.
 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
 1. je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);
 3. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel;
 4. se je najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je:
 5. je vpisan v Register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
 6. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 7. je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
 8. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
 
Način sofinanciranja čebelarske opreme:
Vlada pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme iz 9. člena te uredbe. Priznani stroški bodo objavljeni pred objavo razpisa.
Stroški nakupa čebelarske opreme, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 40 odstotkov vrednosti.
 
Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prejšnjim odstavkom.
 
(4) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:
 1. so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let,
 2. imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali
 3. imajo izobrazbo, ki ustreza:
  • najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo-živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
  • če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.
 
(5) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 80 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.
 
(6) Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša do 100 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena, pri čebelarjih, ki:
 • imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, ali
 • so invalidi l. ali ll. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
 • - z od 1 do 20 čebeljimi družinami znaša 1.000 eurov;
 • - z od 21 do 40 čebeljimi družinami znaša 2.000 eurov;
 • - z od 41 do 100 čebeljimi družinami znaša 4.000 eurov;
 • - z od 101 do 249 čebeljimi družinami znaša 6.000 eurov;
 • - z 250 in več čebeljimi družinami znaša 8.000 eurov.
 
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, ki čebelari:
 • - z od 1 do 20 čebeljimi družinami znaša 1.500 eurov;
 • - z od 21 do 40 čebeljimi družinami znaša 3.000 eurov;
 • - z od 41 do 100 čebeljimi družinami znaša 6.000 eurov;
 • - z od 101 do 249 čebeljimi družinami znaša 9.000  eurov;
 • - z 250 in več čebeljimi družinami znaša 12.000 eurov.
 
 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
 
Ukrep: RACIONALIZACIJA SEZONSKE SELITVE PANJEV
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če:
 1. je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP;
 3. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
 4. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
 5. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja najmanj štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
 6. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
 7. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 8. ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo so stroški nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
Način sofinanciranja sredstev za prevoz čebel na pašo
Vlada pred objavo javnega razpisa za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2019 s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
Stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz petega odstavka tega člena.
Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša do 60 odstotkov skupne vrednosti izvedenega nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagateljih, ki čebelarijo:
 • - z od 41 do 150 čebeljimi družinami znaša 6.000 eurov;
 • - z več kot 150 čebeljimi družinami znaša 15.000 eurov.
Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register čebelnjakov.
Na kaj morate biti še posebej pozorni: 
- Upravičenci, ki bodo  izvajali  ukrepe v letih 2020-2022 bodo morali hraniti dokumentacijo še tri leta po izplačilu.
- Čebelar je dolžan poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, Podatke je treba sporočiti najkasneje do 1. decembra. Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih na dan 15. april in 31. oktober.
- Čebelarji, ki boste kupili opremo v državi izven Evropske unije in jo uvozili, boste morate obvezno blago prijaviti in plačati carinske dajatve.
- Za programsko leto 2020 se bodo sredstva  izplačala do 15. oktobra 2020.
- Vsem tistim, ki imate namen kandidirati na omenjeni javni razpis predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih in račune ter potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge na javni razpis. Pri računih bodite pozorni, da se bodo glasili na vaše ime in bodo vsebovali podatke iz 82. člena ZDDV – torej tudi vašo davčno številko. Tudi potrdilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa.
- Vse vlagatelje na razpis Tehnična pomoč čebelarjem (kot tudi vlagatelje na druge ukrepe skupne kmetijske politike) opozarjamo, da na Upravnih enotah ali preko spletne aplikacije GERK (navodila najdete na spletni strani www.czs.si ) preverijo ali imajo vpise v register kmetijskih gospodarstev ustrezno urejene v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1).   Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe skupne kmetijske politike (med ukrepe skupne kmetijske politike sodijo tudi zgoraj omenjeni ukrepi), mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti namestnika ali namestnico nosilca. Najpogostejše napake na čebelarskih kmetijah so, da je na naslovu stalnega prebivališča nosilca KMG-MID-a, več KMG-MID številk, da nosilci nimajo določenih namestnikov kmetije, vpisanih članov kmetije itd.

Na spletnem naslovu najdete povezavo do celotne Uredbe:
https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019078.pdf

Nataša Klemenčič Štrukelj