Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. VABILO NA POSVET MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Vabimo Vas na posvet mentorjev čebelarskih krožkov, ki bo v četrtek, 19. 9. 2019 od 16.00 do 18.00 ure v prostorih Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici 8. V okviru posveta mentorjev bomo razdelili tudi učne pripomočke za delovanje krožkov. Brez vrnjene posodbene in podjemne pogodbe ne bo možno prevzeti gradiv! Zaradi lažjega poteka razdelitve učnih gradiv in izognitvi predolgemu čakanju v vrsti, vas vabimo, da učna gradiva prevzamete na dan sestanka v terminu določenem na urniku razdeljevanja opreme za čebelarske krožke. Z novimi mentorji, ki so začeli delovati od oktobra 2018 dalje bomo na posvetu sklenili tudi »Dogovor o varstvu osebnih podatkov pri vodenju čebelarskega krožka«. Kdor se 19. septembra ne bo mogel udeležiti posveta prosimo, da ob predložitvi omenjene dokumentacije učna gradiva dvignete na sedežu ČZS najkasneje do ponedeljka 30. septembra 2019! Po tem datumu bomo gradiva razdelili med čebelarske krožke.
URNIK RAZDELJEVANJA OPREME ZA ČEBELARSKE KROŽKE
1000-1999 (Ljubljana z okolico), od 14.00 do 14.30
4000-4999 (Kranj z okolico) in 8000-8999 (Novo mesto z okolico), od 14.30 do 15.00
5000-5999 (Nova Gorica z okolico), 6000-6999 (Koper z okolico) in 3000-3999 (Celje z okolico), od 15.00 do 15.30
2000-2999 (Maribor z okolico), 9000-9999 (Murska Sobota z okolico), od 15.30 do 16.00

2. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2021, 2023, 2024 ...
V maju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 43. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2020 potekalo v Zagorju ob Savi in sicer v soboto 9. maja 2020. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
V juniju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2022 potekalo v Mariboru in sicer predvidoma v soboto 7. maja 2022. Zahvala gre Biotehniški šoli Maribor in Zvezi čebelarskih društev Maribor, ki sta sprejeli soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2021, 2023, 2024 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

3. X. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO POSLIKAVO PANJSKE KONČNICE
ČZS razpisuje X. natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice. Na natečaju lahko sodelujejo čebelarski krožki delujoči v šolskem letu 2019/2020 v okviru ČZS, JSSČ. Posamezen čebelarski krožek lahko na natečaju sodeluje z največ 3 poslikanimi panjskimi končnicami. Svoje izdelke nam lahko pošljete po navadni pošti na naslov ČZS s pripisom: »Natečaj za panjske končnice« ali dostavite osebno na sedež ČZS do vključno petka 31. januarja 2020. Vsaka končnica naj bo na hrbtni strani opremljena s sledečimi podatki: ime in priimek avtorja, starost, razred, naziv OŠ, ime in priimek mentorja čebelarskega krožka. Končnice, ki bodo prispele po pretečenem roku ali nepopolno označene končnice, ne bodo vključene med prispele končnice za ocenjevanje! Poslikave panjskih končnic bo ocenjevala tričlanska komisija ČZS, po vnaprej določenih merilih: izpovednost, originalnost, tehnična dovršenost in estetika. Izbranih bo 10 najboljših končnic, izmed katerih bodo iz vsake triade izbrane po tri končnice ter zmagovalna končnica iz katerekoli triade. Zmagovalce natečaja za najboljšo poslikavo panjske končnice bomo razglasili v soboto 9. maja 2020, na 43. državnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev v Zagorju. Zmagovalci bodo prejeli priznanje. Zmagovalnih 10 panjskih končnic ostane v lasti ČZS, ostale panjske končnice pa bo možno prevzeti osebno na sedežu ČZS po Tekmovanju mladih čebelarjev.

4. ZLATI KROŽKAR
ČZS želi podpreti »zlate krožkarje«. Po enega krožkarja na čebelarski krožek, v posameznem šolskem letu, bo nagradila z enkratno celoletno naročnino na Slovenskega čebelarja. Nagrado za »zlatega krožkarja« bo prejel krožkar po izboru mentorja, ki ima diskrecijsko pravico, da ga izbere po lastni presoji. Pri izboru upošteva določene kriterije. »Zlati krožkar« naj izpolnjuje nekatere ali večino od naslednjih kriterijev: redna udeležba, večletna udeležba, marljivost, sodelovanje, pomoč pri izvedbi, uspeh na tekmovanju, pridobljeno čebelarsko (praktično in teoretično) znanje, pozitiven odnos do čebel in čebelarjenja itd. »Zlati krožkar« je lahko tudi ista oseba več let zapored, lahko pa je vsako leto druga oseba. Ob zaključku posameznega šolskega leta (prvič ob zaključku leta 2018/2019) mentor sporoči svojo odločitev, skupaj s podatki naslovnika, na ČZS, ki zagotovi, da z naslednjim koledarskim letom »zlati krožkar« prejema Slovenskega čebelarja. Zlatega krožkarja po vaši izbiri sporočite pri oddaji poročil o realizaciji ur.

5. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so bili dobavljeni na ČZS že decembra 2017 in so še vedno na razpolago tistim mentorjem, ki jih še niste prevzeli za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih iz leta 2016, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

6. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

7. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar