Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. ODDAJA POROČIL O REALIZACIJI UR UČNEGA NAČRTA SEPTEMBER-OKTOBER 2020
Pri izvajanju čebelarskih krožkov je tudi šolsko leto 2020/2021 zaznamovano z epidemijo covida-19 in s tem nepredvidljivostjo njihovega poteka. Z željo, da delovanje čebelarskih krožkov ohranimo v čim boljši kondiciji, tokrat izjemoma načrtujemo več poročanj o delovanju čebelarskega krožka. V obdobju sep-dec 2020 zato načrtujemo dve poročanji.
Za prvo poročanje vas pozivamo, da mentorji oddate poročilo za realizirane ure čebelarskega krožka v obdobju od 1. 9. 2020 do 13. 11. 2020. V drugem poročanju, h kateremu vas bomo še pozvali naknadno, bo poročevalsko obdobje od 14. 11. 2020 do 17. 12. 2020. Prosimo pa vas že sedaj, da nam nakažete, koliko ur predvidevate, da boste izvedli v tem obdobju.
V skladu s 3. členom podjemne pogodbe za izvajanje aktivnosti povezanimi z izobraževanjem in usposabljanjem otrok vključenih v čebelarske krožke na osnovnih in srednjih šolah, vas obveščamo, da je potrebno do ponedeljka, 16. 11. 2020 oddati pravilno izpolnjeno dokumentacijo (za obdobje od 1. september do vključno 13. novembra v skupnem obsegu do največ 15 ur). V kolikor boste imeli izpolnjeno dokumentacijo že prej, vas prosimo, da jo nemudoma odpošljete na ČZS. Vsebina dokumentacije je sledeča:
- izpolnjena in s strani mentorja / mentorice ter ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali direktorja osnovne oz. srednje šole podpisana in ožigosana Izjava o izvedbi učnega načrta za čebelarske krožke (obrazec objavljen spodaj med gradivi za mentorje),
- fotokopija a) izpolnjene Evidence vzgojno – izobraževalnega dela ter b) seznam krožkarjev v čebelarskem krožku v šolskem letu 2019/2020 iz Dnevnika za druge oblike dela z učenci (šolski elektronski dnevnik ali različica dnevnika ČZS), 
V kolikor bodo šole nedostopne za pridobitev podpisa in žiga poročila, poročilo vseeno pošljite ČZS in boste podpis pridobili takoj, ko bo to spet možno. Prosimo vas, da se roka oddaje dokumentacije držite, saj je le ta pogoj za pravočasno izplačilo sredstev mentorjem. V kolikor imate težave pri izpolnjevanju dokumentacije, se pravočasno obrnite na tel. št.: 01/729 61 24. Dokumentacijo oddate na ČZS, g. Marku Borku.

2. PREVZEM OPREME ZA ČEBELARSKE KROŽKE
Mentorji, ki še niste prevzeli opreme za čebelarske krožke prosimo, da po preklicu omejitve gibanja na občine oz. regije, kontaktirate go. Kovačević: 01/729 61 24, 030/604 009, zlatica.kovacevic@czs.si in se dogovorite za termin prevzema.

3. DOKUMENT S PREDLOGI PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE ČEBELARSKIH KROŽKOV V RAZMERAH COVIDA-19
Z namenom, da bi tudi v šolskem letu 2020/2021, ki je še vedno zaznamovano z epidemijo covida-19, čebelarski krožki na OŠ in SŠ še naprej potekali nemoteno in v čim večjem številu, smo na Komisiji UO ČZS za izobraževanje potrdili dokument: »IZVAJANJE ČEBELARSKIH KROŽKOV V RAZMERAH COVIDA-19«, ki vsebuje opis možnih prilagoditev izvajanja čebelarskih krožkov. Nahaja se na tej >>>povezavi.

4. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2023, 2024 ...
V maju 2019 (ter marcu 2020) smo dobili pisno potrditev, da bo 43. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2021 potekalo v Zagorju ob Savi in sicer v soboto 8. maja 2021. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
V juniju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 44. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2022 potekalo v Mariboru in sicer predvidoma v soboto 7. maja 2022. Zahvala gre Biotehniški šoli Maribor in Zvezi čebelarskih društev Maribor, ki sta sprejeli soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2023, 2024 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

5. SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL
Seti za prvo pomoč pri pikih čebel, za potrebe čebelarskih krožkov, so bili dobavljeni na ČZS že decembra 2017 in so še vedno na razpolago tistim mentorjem, ki jih še niste prevzeli za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema. Prevzem lahko v vašem imenu izvrši tudi kdo drug.
Do danes je predvidoma v vseh setih iz leta 2016, vsem posameznim sestavinam seta, že pretekel rok uporabnosti. Pri tem svetujemo preverjanje roka uporabnosti sestavin seta, ki ste ga prejeli tedaj. Pri Lekarni Ljubljana smo pridobili informacije, kako odgovorno ravnati z zdravili s pretečenim rokom uporabnosti. Neuporabljena zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so dolžni sprejeti v vsaki lekarni. Sprejeli jih bodo tudi v vseh enotah Lekarna Ljubljana. Lahko tudi v enoti Lekarne Ljubljana v Lukovici. Zdravila lahko oddate tudi na ČZS in jih bomo mi posredovali v lekarno. Obstaja tudi možnost, da se zdravila odloži v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov (npr. v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana ipd.). Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli ne shranjujte doma, ne odvrzite v straniščno školjko, ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!

6. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

7. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar
Gozd eksperimentov (2019): Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda. Zbornik referatov