Sporočanje podatkov v Register dejanskih lastnikov na Ajpes – kazen od 6 tiso

11.01.2018 13:13:46
Tajništvo
Vsa čebelarska društva obveščamo, da so na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma tudi društva dolžna najkasneje do 19.1.2018 AJPES-u sporočiti podatke o predsednikih društev. Obveznost vpisovanja dejanskih lastnikov velja tudi v primeru njegove spremembe, to je, ko se spremeni predsednik društva ali direktor zavoda. Predvidene kazni so od 6 tisoč do 60 tisoč za pravno osebo in 400 do 2 tisoč evrov za odgovorno osebo.
Vpis podatkov poteka preko spleta. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Društva, ki imajo digitalni certifikat, lahko podatke v register vpišejo sami. Če certifikata nimajo, lahko za vpis podatkov pooblastijo drugo organizacijo (npr. svoj računovodski servis, ki takšen certifikat ima, prav tako pa zelo verjetno tudi že pooblastila za oddajanja letnih poročil). Za oddajo podatkov bo računovodski servis potreboval pooblastilo čebelarskega društva. Svetujemo, da se v tem primeru obrnete na svoj računovodski servis, v kolikor boste oddajali sami, pa se lahko za pomoč obrnete na AJPES (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Pomoc) .

Novembra je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki določene nove obveznosti nalaga tudi nevladnim organizacijam. Zakon v slovenski pravni red prinaša evropsko direktivo 2015/849, ki od držav članic zahteva, da z namenom preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja terorizma vzpostavijo poseben register pravnih oseb, kjer se evidentirajo njihovi t.i. dejanski lastniki.

Pojem dejanskega lastnika ne gre povezovati z lastništvom ali ustanoviteljstvom neke organizacije (kot pogovorno rečemo ustanovitelju zavoda ali družbeniku), ampak se s tem pojmom razume osebo, ki organizacijo dejansko obvladuje oziroma lahko vpliva na njeno poslovanje ali razpolaga z njenim premoženjem. Z vzpostavitvijo registra želi država pridobiti podatke, kdo takšne osebe so. Primarno je tako register namenjen predvsem primerom, ko pravno osebo obvladuje neka druga oseba, kot se to zdi na prvi pogled (npr. direktorji v senci, financer s glasovalnimi pravicami, ki ni vpisan v poslovni register itd.). Opisana zakonska obveznost velja za vse pravne osebe, torej tudi za nevladne organizacije.

Prvotni načrti Urada za preprečevanje pranja denarja so bili, da bi društva kot svoje dejanske lastnike morala AJPES-u sporočati imena svojih (ustanovnih) članov, zavodi pa ugotavljati odstotek lastništva svojih ustanoviteljev. CNVOS je temu nasprotoval, urad je nato sprejel našo rešitev – ta po eni strani še pomeni izpolnjevanje obveznosti do EU, hkrati pa je enostavnejša in tudi najbliže temu, čemur bi v nevladnih organizacijah še lahko rekli dejanski lastnik. To so zastopniki organizacij, ki imajo edini (zakonsko) pravico, da organizacijo zastopajo, sklepajo v njenem imenu posle in tudi upravljajo z njenim premoženjem.
Za društva in zavode tako velja, da se kot njihovi dejanski lastniki štejejo njihovi zastopniki (prvi odst. 36. člena ZPPDFT-1), torej predsedniki društev oziroma direktorji zavodov, zato posebno ugotavljanje, kdo organizacijo obvladuje, ni potrebno.
Pri ustanovah je zavoljo specifičnosti njihove ureditev rešitev nekoliko drugačna. Kot dejanski lastnik ustanove se šteje njen ustanovitelj, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove prevladujoč položaj (drugi odst. 36. člena ZPPDFT-1). Slednje pomeni, da npr. lahko imenuje ali razrešuje člane uprave ali da je njegovo soglasje potrebno pri odločitvah uprave. Če ima ustanova skrbnika (ker je npr. ustanovitelj umrl, ker uprava še ni bila imenovana itd.), se kot dejanski lastnik šteje njen skrbnik. Če tudi ta ni imenovan, pa je dejanski lastnik ustanove njen zastopnik (običajno predsednik uprave).
Nevladne organizacije morajo dejanske lastnike, kot opredeljeno zgoraj, same vpisati v poseben register dejanskih lastnikov pri AJPES-u. Kljub temu da je zakonsko določeno, kdo dejanski lastniki so, morajo organizacije to tudi same aktivno potrditi in podatke vpisati. Praviloma bo pri tem šlo za vpis imena in priimka zastopnika.
Podrobnosti glede vpisa so razvidna na spletni strani https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno .
 
Vir: CNVOS IN AJPES